DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7573.2.2018.149477

ОРГАНІЗАЦІЯ МАСОВИХ СВЯТ

Lesia Malooka

Анотація


Актуальність. Масові свята як складне явище передбачають відображення життєвих традицій суспільства, позицію народу щодо віри в ідеали. Саме тому в Україні чітко окреслюється якісне зростання інтересу до масових дійств, у тому числі як інструменту в публічному управлінні. Це підтверджує їх роль та вплив на формування національної культури та обумовлює актуальність дослідження процесу їх організації. Мета і методи. Стаття присвячена дослідженню процесу організації масових свят як важливого соціокультурного чинника, що здійснює вплив на формування національної культури. У дослідженні використано емпіричний і системний підходи, згідно з якими процеси організації масових свят, що здійснюються нині, проаналізовано у взаємозв’язку та розвитку. Також використано методи аналізу та синтезу. Результати. У ході аналізу процесу організації масових свят визначено, що демократичність масових свят відповідає усім ознакам існуючої системи управління в країні. Обґрунтовано, що загальна пануюча атмосфера є безпосереднім і важливим елементом масового заходу. А тому організація масового свята як засобу утвердження позиції народу чи влади передбачає здійснення виховного впливу, що проявляється тоді, коли певні ідеї й засади стають власне всенародними і відповідають реаліям життя. Висновки та обговорення. Наукова новизна одержаних результатів полягає у визначенні особливостей організації масового свята як особливого типу прояву культурного буття соціуму, де відображені принципи реального життя, фіксуються і набувають подальшого розвитку культурні надбання народу. Використання запропонованих підходів дозволить здійснювати організацію масових свят, націлених на популяризацію і збереження культурної ідентичності населення країни.

Ключові слова


масові свята; організація; соціокультурна діяльність; соціум; національна культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakhtin, M. (1990). Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaia kul'tura Srednevekov'ia i Renessansa [Creativity Francois Rabelais and the folk culture of the Middle Ages and the Renaissance]. Moscow: Khudozhestvennaia literatura (in Russ.).

Bojko, O. M. (2017). Ukrains'ka masova muzyka: etapy rozvytku, natsional'ni osoblyvosti [Ukrainian mass music: stages of development, national peculiarities]. Kandydats'ka dysertatsiya [Candidate's dissertation]. Kyiv: IMFE (in Ukr.).

Samaia, T. S. (2017). Vokal'ne mystetstvo estrady iak chynnyk kul'turnoho zhyttia Ukrainy druhoi polovyny ХХ – pochatku ХХІ stolittia [Vocal art of pop art as a factor of cultural life of Ukraine in the second half of the XX – beginning of the XXI century]. Kandydats'ka dysertatsiya [Candidate's dissertation]. Kyiv: NAKKKiM (in Ukr.).

Cremona, V. N. (2004). Theatrical Events. Borders – Dynamics – Frames. Amsterdam, New York: Rodopi.

Freid, Z. (1989). Vvedenie v psikhoanaliz : lektsii [Introduction to Psychoanalysis: Lectures]. (Trans. in Germ.) Moscow: Nauka (in Russ.).

Genkinm, D. (1975). Massovye prazdniki [Mass holidays]. Moscow: Prosveshchenie (in Russ.).

Govan, E. (2002). Making a performance: devising histories and contemporary practices. London: Routledge.

Lohvinova, O. O. (2014). Kontseptsiia teatralizatsii iak proiav vydovyschnoi kul'tury [Concept of theatricalization as a manifestation of spectacular culture]. Kultura i Suchasnist [Culture and Contemporaneity], 2, 49-53 (in Ukr.).

Malooka, L. V. (2017a). Masovi sviata iak chynnyk formuvannia natsional'noi kul'tury [Mass holidays as a factor in the formation of national culture]. Mizhnarodnyj visnyk: kul'turolohiia, filolohiia, muzykoznavstvo [International Bulletin: Culturology, Philology, Musicology], ІІ (9), 31-35 (in Ukr.).

Malooka, L. V. (2017b). Teatralizovane masove sviato iak sotsiokul'turnyj fenomen [Theatrical mass holiday as a sociocultural phenomenon]. Visnyk Natsional'noi akademii kerivnykh kadriv kul'tury i mystetstv [Bulletin of the National Academy of Cultural and Arts Leaders], 3, 61-64 (in Ukr.).

Moreno, Dzh. (2003). Videnie dublera: Moreno i Dostoevskii [Vision of the understudy: Moreno i Dostoevskiy]. Psikhodrama i sovremennaya psikhoterapiya [Psychodrama and modern psychotherapy], 4 (5), 80 (in Russ.).

Sharoev, I. (1978). Teatr narodnykh mass [Theater of the masses]. Leningrad: Gitis (in Russ.).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2018). Struktura sukupnykh vytrat domohospodarstv [Structure of total household expenses]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukr.).

Voropai, O. (1993). Zvychai nashoho narodu (etnohrafichnyj narys) [The customs of our people (ethnographic essay)]. Kyiv: Oberih (in Ukr.).

Zadrożynśka, A. (2002). Ludowe obzędy i podania. Etnoġraficzne i folklorystyczne studia poŕownawcze wsi polskiej i macedonsksej [Folk rites and applications. Ethno-graphic and folklore studies of the Polish countryside and macedonskse]. Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego (in Poland).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. Москва : Художественная литература, 1990. 543 с.

Бойко О. М. Українська масова музика: етапи розвитку, національні особливості : дис. … канд. мист. : 17.00.03. Київ : ІМФЕ, 2017. 215 с.

Воропай О. Звичаї нашого народу (етнографічний нарис). Київ : Оберіг, 1993. 589 с.

Генкин Д. Массовые праздники. Москва : Просвещение, 1975. 140 с.

Логвінова О. О. Концепція театралізації як прояв видовищної культури. Культура і сучасність. 2014. № 2. С. 49–53.

Малоока Л. В. Масові свята як чинник формування національної культури. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. 2017. № ІІ (9). С. 31–35.

Малоока Л. В. Театралізоване масове свято як соціокультурний феномен. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 3. С. 61–64.

Морено Дж. Видение дублера: Морено и Достоевский. Психодрама и современная психотерапия. 2003. № 4 (5). C. 80.

Самая Т. С. Вокальне мистецтво естради як чинник культурного життя України другої половини ХХ – початку ХХІ століття : дис. … канд. мист. : 26.00.01. Київ : НАКККіМ, 2017. 199 с.

Структура сукупних витрат домогосподарств. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення : 17.05.2018).

Фрейд З. Введение в психоанализ : лекции. Пер. с нем. Москва : Наука, 1989. 455 с.

Шарев И. Театр народных масс. Ленинград : Гитис, 1978. 195 с.

Cremona V. N. Theatrical Events. Borders – Dynamics – Frames. Amsterdam, New York : Rodopi, 2004. 398 p.

Govan E. Making a performance: devising histories and contemporary practices. London : Routledge, 2002. 215 p.

Zadrożynśka A. Ludowe obzędy i podania. Etnoġraficzne i folklorystyczne studia poŕownawcze wsi polskiej i macedonsksej. Warszawa : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2002. 269 s.
Copyright (c) 2018 Леся Василівна Малоока

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |