DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7573.1.2019.170655

СХІДНА І ЗАХІДНА МОДЕЛІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ТА ДЕРЖАВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ПЕРСПЕКТИВИ КОНВЕРГЕНЦІЇ

Andrii Synakh

Анотація


Актуальність. Наше століття вносить свої корективи в розуміння процесів, що відбуваються як усередині досліджуваних культурних утворень, так і в орбіті їх взаємодії одне з одним, що особливо актуально в період перехідних і кризових управлінських тенденцій на зламі тисячоліть. Мета і методи. Мета статті – у визначенні загальнолюдської значущості східної і західної культурно-цивілізаційних і державно-управлінських традицій, а також можливості їх органічного синтезування в українську модель суспільного менеджменту. Методологічною основою дослідження стали аналіз, синтез, історичний, діалектичний, абстрактно-логічний і системно-структурний метод із залученням компаративістики. Результати. Дослідження проведено не в традиційному ключі ретроспекції історичних конотацій і парадигм, а насамперед у формі вивчення синергетичної складової надбудовних механізмів, тобто осмислення найбільш значущих метафізичних детермінант, які мають істотний вплив на всі сфери культурної, суспільно-політичної та управлінської діяльності сучасного Заходу і Сходу. Як зразково-передові практики менеджменту задіяні японська та американська моделі. Висновки та обговорення. Незважаючи на консервативність націоналістичних традицій і релігійного укладу, Схід виявився більш гнучким і рухомим у питаннях менеджменту державних та суспільних організацій. Слов’янська культура на світоглядному рівні увібрала в себе разом із кордоцентризмом, екзистенційністю та інтровертністю Сходу раціоналізм, прагматизм і персоналізм Заходу. Як наукову новизну запропоновано синтез індивідуалістичної американської й колективістської японської моделей управління, а також їх подальшу інтеграцію в українські адміністративні та соціально-психологічні матриці управління персоналом. Практичне значення роботи полягає в можливості застосування цих розробок у діяльності суб’єктів господарської та соціокультурної сфери

Ключові слова


менеджмент, цивілізація, культура, дихотомія «Схід-Захід», особистість, суспільство, держава

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Abraamjan, G. A. (2005). Protivostojanie Zapad-Vostok kak glavnaja civilizacionnaja os' sovremennosti [East-West confrontation as a major contemporary civilizational axis]. Put' Vostoka. Universalizm i partikuljarizm v kul'ture: materialy VIII Molodezhnoj nauchnoj konferencii po problemam filosofii, religii, kul'tury Vostoka [The path of the East. Universalism and particularism in culture: materials of the VIII Youth Scientific Conference on the problems of philosophy, religion, culture of the East]. St. Petersburg, 34, 12 (in Russ.).

Borzova, E. P., & Burdukova, I. I. (2008). Kul'tura i politicheskie sistemy stran Vostoka [Culture and political systems in the East]. St. Petersburg: SPbKO (in Russ.).

Fedotova, V. G. (1997). Modernizacija «drugoj» Evropy [Modernization of the ‘other’ Europe]. Moscow: Institut filosofii RAN (in Russ.).

Gegel', G. V. F. (1993). Lekcii po filosofii istorii [Lectures on the philosophy of history]. (Trans. in Germ.). St. Petersburg: Nauka (in Russ.).

Haghirian, P. (2010). Understanding Japanese Management Practices. New York: Business Expert Press, LLC.

Hantington, S. F. (2003). Stolknovenie civilizacij [The clash of civilizations]. (Trans. in Eng.). Moscow: AST (in Russ.).

Hatami, S. M. (2001). Islam, dialog i grazhdanskoe obshhestvo [Islam, dialogue and civil society]. (Trans. in Eng.). Moscow: ROSSPJeN (in Russ.).

Jaspers, K. (1991). Smysl i naznachenie istorii [The origin and goal of history]. (Trans. in Germ.). Moscow: Politizdat (in Russ.).

Karalashvili, R. G. (1982). Palomnichestvo Gesse v stranu Vostoka [Hermann Hesse's pilgrimage to the country of the East]. Vostok – Zapad: Issledovanija. Perevody. Publikacii [East West. Research. Translations. Publications]. (L. B. Alaev et al., Eds.). Moscow: Nauka, 174-215 (in Russ.).

Khamitov, N., Gharmash, L., & Krylova, S. (2006). Istorija filosofiji: problema ljudyny ta jiji mezh [The history of philosophy: the problem of man and his boundaries]. Kyiv: Centr navchaljnoji literatury (in Ukr.).

Kipling, R. D. (2008). Ballada o Vostoke i Zapade [The Ballad of East and West]. (Trans. in Eng.). Moscow: Azbuka (in Russ.).

Levi-Stross, K. (2000). Rasa i istorija [Race and history]. Put' masok: sbornik [The way of masks: a collection]. (Trans. in Fr.). Moscow: Respublika, 323-356 (in Russ.).

Ouchi, W. G. (1993). Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge. New York: Avon Books.

Shpengler, O. (1993). Zakat Evropy. Ocherki morfologii mirovoj istorii [Sunset of Europe. Essays on the morphology of world history]. (Trans. in Germ.). Moscow: Mysl' (in Russ.).

Statistical Appendix 1 for Chapter 2 of World Happiness Report (2018). Retrieved from https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2018/Appendix1of Chapter2.pdf

Suzuki, D. T. (1996). Zen Buddhism: Selected Writings. (W. Barret, Ed.). New York: Doubleday.

Suzuki, D. T. (2001). Zen and Japanese Culture. New Jersey: Princeton University Press.

The World's Top 10 Largest Economies (2018). Retrieved from https://www. focus-economics.com/blog/the-largest-economies-in-the-world

Tojnbi, A. Dzh. (2003). Civilizacija pered sudom istorii: sbornik [Civilization before the court of history: a collection]. (Trans. in Eng.). Moscow: Ajris-press (in Russ.).

Yasuhiro, M. (1997). Toyota Management System: Linking the Seven Key Functional Areas. New York: Productivity Press.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абраамян Г. А. Противостояние Запад-Восток как главная цивилизационная ось современности. Путь Востока. Универсализм и партикуляризм в культуре : материалы VIII Молодежной научной конференции по проблемам философии, религии, культуры Востока. Санкт-Петербург, 2005. Вып. 34. C. 12.

Борзова Е. П., Бурдукова И. И. Культура и политические системы стран Востока. Санкт-Петербург : СПбКО, 2008. 380 с.

Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. Пер. с нем. Санкт-Петербург : Наука, 1993. 480 с.

Каралашвили Р. Г. Паломничество Гессе в страну Востока. Восток – Запад: Исследования. Переводы. Публикации. Редкол.: Л. Б. Алаев и др. Москва : Наука, 1982. С. 174–215.

Киплинг Р. Д. Баллада о Востоке и Западе. Пер. с англ. Москва : Азбука, 2008. 304 с.

Леви-Стросс К. Раса и история. Путь масок : сборник. Пер. с фр. Москва : Республика, 2000. С. 323–356.

Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории : сборник. Пер. с англ. Москва : Айрис-пресс, 2003. 592 с.

Федотова В. Г. Модернизация «другой» Европы. Москва : Институт философии РАН, 1997. 255 с.

Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії: проблема людини та її меж. За ред. Н. Хамітова. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 296 с.

Хантингтон С. Ф. Столкновение цивилизаций. Пер. с англ. Москва : АСТ, 2003. 603 с.

Хатами С. М. Ислам, диалог и гражданское общество. Пер. с англ. Москва : РОССПЭН, 2001. 237 с.

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Пер. с нем. Москва : Мысль, 1993. 620 с.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. Пер. с нем. Москва : Политиздат, 1991. 527 с.

Haghirian P. Understanding Japanese Management Practices. New York : Business Expert Press, LLC, 2010. 160 p.

Ouchi W. G. Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge. New York : Avon Books, 1993. 255 p.

Statistical Appendix 1 for Chapter 2 of World Happiness Report, 2018. URL: https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2018/Appendix1ofChapter2. pdf (дата обращения : 11.04.2019).

Suzuki D. T. Zen and Japanese Culture. New Jersey : Princeton University Press, 2001. 608 p.

Suzuki D. T. Zen Buddhism: Selected Writings. Ed. by W. Barret. New York : Doubleday, 1996. 396 p.

The World's Top 10 Largest Economies. URL: https://www.focus-economics. com/blog/the-largest-economies-in-the-world (дата обращения : 11.04.2019).

Yasuhiro M. Toyota Management System: Linking the Seven Key Functional Areas. New York : Productivity Press, 1997. 252 p.
Copyright (c) 2019 Андрій Олександрович Синах

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |