DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7573.1.2019.170662

СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА КУЛЬТУРНІ ІВЕНТИ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ МУЗЕЇВ)

Iryna Parkhomenko

Анотація


Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю аналізу складових формування попиту на культурні івенти в Україні, виробниками яких є музеї, які наразі мають змогу функціонувати як культурні індустрії та продукувати інноваційний конкурентоздатний культурний продукт. Мета і методи. Мета статті – аналіз складових формування попиту на культурні івенти в Україні (на прикладі музеїв), що дозволить виявити особливості формування попиту й розробити маркетингову стратегію музеїв. Застосовано міждисциплінарний, системний, комплексний і культурологічний підходи, а також методи типологізації, опитування, аналізу і синтезу, порівняльний та емпіричний. Результати дослідження виявляються у поглибленні вивчення процесу формування сталого попиту на культурні івенти в Україні. Попит на культурні івенти, виробниками яких є заклади культури, має дві складові: зовнішню, що залежить від стратегічних положень розвитку культури в Україні; внутрішню, яка передбачає впровадження стратегічного маркетингу та перегляду управлінських моделей у закладах культури, зокрема музеях. Висновки та обговорення. Наукова новизна одержаних результатів полягає у визначенні тенденцій формування попиту на культурні івенти в Україні, виробниками яких є залежні від державного фінансування заклади культури. Результати дослідження свідчать про важливість трансформації управлінської складової в діяльності музеїв та впровадження стратегічного маркетингу. Практичне значення результатів дослідження виявляється у використанні їх закладами культури, зокрема музеями, з метою подальшого поглиблення й розробки практико-орієнтованого курсу з музейного маркетингу і менеджменту.

Ключові слова


культурний івент, культурні індустрії, маркетингова стратегія, музейний менеджмент і маркетинг, музейний івент, культурний проект

Повний текст:

PDF

Посилання


Baumol, W. J., & Bowen, W. G. (1966). Performing Arts, the Economic Dilemma: A Study of Problems Common to Theater, Opera, Music and Dance. Cambridge: M.I.T. Press.

Document of European Commission (2010, April 27). Green Paper. Unlocking the potential of cultural and creative industries. Retrieved from https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A52010DC0183.

Druhyi mizhnarodnyi forum «Kreatyvna Ukraina»: neobkhidni umovy dlia rozvytku kreatyvnoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Second Annual International Forum «Creative Ukraine»: necessary conditions for the development of creative entrepreneurship in Ukraine] (2018). Retrieved from http://creativeukraine. org.ua/uk/ (in Ukr.).

Event Trends Predictions for 2019 (2019). Retrieved from https://www.eventbrite. co.uk/blog/event-trend-predictions-2019-ds00/.

Guggenheim Bilbao (2019). Retrieved from http://www.guggenheim-bilbao-corp.eus/en/bilbao-guggenheim/mission-vision-values/.

Hniedovskyi, M. (2012). Suchasni tendentsii v yevropeiskykh muzeiakh [Modern trends in European museums]. Retrieved from http://www.istpravda.com. ua/articles/50dab0433696b/ (in Ukr.).

Hrushyna, A. I. (2018). Formuvannia systemy stratehichnoho upravlinnia v haluzi kul'tury [Formation of the system of strategic management in the field of culture]. Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv. Seriya: Menedzhment sotsiokulturnoyi diyalnosti [Bulletin of the Kiev National University of Culture and Arts. Series in Management of Socio-Cultural Activities], 2, 107-119 (in Ukr.).

Hutter, M., & Frey, B. (2010). On the Influence of Cultural Value on Economic Value. Revue d'économie politique, 120 (1), 35-46.

Imperial War museum (2019). Retrieved from https://www.iwm.org.uk/about.

Kliuchko, Yu. M. (2018). Kreatyvnist yak skladova rozvytku muzeinoi komunikatsii [Creativity as a component of the museum communication development]. DOI: 10.31866/2616-745x.1.2018.142010 (in Ukr.).

Kotler, N., Kotler, F., & Kotler, V. (2010). Muzejnyj marketynh i stratehiia [Museum marketing and strategy]. (Trans. in Eng). Kyiv: Stylos (in Ukr.).

Levochkina, N. A. (2017). Muzejnyj menedzhment [Museum management]. Moscow: Direkt-Media (in Russ.).

Lord, D., & Lord, B. (2009). The Manual of Museum Management. Plymouth: Altamira Press.

Mankovska, R. V. (2013). Suchasni muzeini komunikatsii ta perspektyvy yikh rozvytku [Contemporary museum communications and prospects of their development]. Kraieznavstvo [Regional Studies], 3, 75-84 (in Ukr.).

Museum of London (2019). Retrieved from https://www.museumoflondon.org. uk/about-us/our-organisation/our-strategy-and-vision.

Parkhomenko, I. I. (2017). Teoretychni kontseptsii suchasnoi ekonomiky kultury: filosofsko-kulturolohichnyi analiz [Theoretical concepts of the modern cultural economy: philosophical and cultural research]. Avtoreferat kandydatskoi dysertatsii [Abstract of thesis candidates dissertation]. Kyiv: KNUTSh (in Ukr.).

Parrish, D. (2014). Chase one Rabbit: Strategic Marketing for Business Success. England: Wordskapes Ltd.

Petrova, I. V. (2011). Kulturno-dozvillievi praktyky naselennia suchasnoi Ukrainy: tendentsii ta priorytety [Cultural and leisure practices of the population in modern Ukraine: trends and priorities]. Kultura i suchasnist [Culture and Modernity], 1, 55-60 (in Ukr.).

Pielichaty, H., Els, G., Reed, I., & Mawer, V. (2017). Events Project Management. London and New York: Routledge.

Simon, N. (2010). Participatory Museum. California, Santa Cruz : Muzeum.

Throsby, D. (2008). From cultural to creative industries: the specific characteristics of the creative industries. Troiseme Journees d`Economie de la Culture: Nouvelles Frontiers de l`Economie de la Culture: conference held at Musee du quai Braney. Paris: Musee de quai Branly, 1-11.

Trosbi, D. (2014). Ekonomika i kul'tura [Economy and Culture]. (Trans. in Eng.). Moscow: Vysshaya shkola ekonomiki (in Russ.).

Verkhovna Rada of Ukraine (2010, December 14). Zakon Ukrainy «Pro kulturu» [A Law of Ukraine is "On Culture"]. Retrieved from https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2778-17 (in Ukr.).

Verkhovna Rada of Ukraine (2017, March 23). Zakon Ukrainy «Pro Ukrainskyi kulturnyi fond» [A Law in Ukraine is "Ukrainian Cultural Fund"]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1976-19 (in Ukr.).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гнєдовський М. Сучасні тенденції в європейських музеях. URL: http:// www.istpravda.com.ua/articles/50dab0433696b/ (дата звернення : 14.02.2019).

Грушина А. І. Формування системи стратегічного управління в галузі культури. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності. 2018. № 2. С. 107–119.

Другий міжнародний форум «Креативна Україна»: необхідні умови для розвитку креативного підприємництва в Україні. URL: http://creative-ukraine.org.ua/uk/ (дата звернення : 14.02.2019).

Ключко Ю. М. Креативність як складова розвитку музейної комунікації. DOI: 10.31866/2616-745x.1.2018.142010.

Котлер Н., Котлер Ф., Котлер В. Музейний маркетинг і стратегія. Пер. з англ. Київ : Стилос, 2010. 580 с.

Левочкина Н. А. Музейный менеджмент. Москва : Директ-Медиа, 2017. 119 с.

Маньковська Р. В. Сучасні музейні комунікації та перспективи їх розвитку. Краєзнавство. 2013. № 3. С. 75–84.

Пархоменко І. І. Теоретичні концепції сучасної економіки культури: філософсько-культурологічний аналіз : автореф. дис. … канд. філос. наук : 26.00.01. Київ : КНУТШ, 2017. 20 с.

Петрова І. В. Культурно-дозвіллєві практики населення сучасної України: тенденції та пріоритети. Культура і сучасність. 2011. № 1. С. 55–60.

Про культуру : Закон України від 14 грудня 2010 р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17 (дата звернення : 14.02.2019).

Про Український культурний фонд : Закон України від 23 березня 2017 р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1976-19 (дата звернення : 14.02.2019).

Тросби Д. Экономика и культура. Пер. с англ. Москва : Высшая школа экономики, 2013. 256 с.

Baumol W. J., Bowen W. G. Performing Arts, the Economic Dilemma: A Study of Problems Common to Theater, Opera, Music and Dance. Cambridge : M.I.T. Press, 1966. 582 р.

Event Trends Predictions for 2019. URL: https://www.eventbrite.co.uk/blog/ event-trend-predictions-2019-ds00/ (дата звернення : 14.02.2019).

Green Paper. Unlocking the potential of cultural and creative industries : Document of European Commission from the 27 of April 2010 European Commission. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A52  010DC0183 (дата звернення : 14.02.2019).

Guggenheim Bilbao. URL: http://www.guggenheim-bilbao-corp.eus/en/bilbao- guggenheim/mission-vision-values/ (дата звернення : 14.02.2019).

Hutter M., Frey B. On the Influence of Cultural Value on Economic Value. Revue d'économie politique. 2010. № 120 (1). P. 35–46.

Imperial War museum. URL: https://www.iwm.org.uk/about (дата звернення : 14.02.2019).

Lord D., Lord B. The Manual of Museum Management. Plymouth : Altamira Press, 2009. 358 p.

Museum of London. URL: https://www.museumoflondon.org.uk/about-us/our- organisation/our-strategy-and-vision (дата звернення : 14.02.2019).

Parrish D. Chase one Rabbit: Strategic Marketing for Business Success. England : Wordskapes Ltd, 2014. 120 p.

Pielichaty H., Els G., Reed I., Mawer V. Events Project Management. London and New York : Routledge, 2017. 347 p.

Simon N. Participatory Museum. California, Santa Cruz : Muzeum, 2010. 349 p.

Throsby D. From cultural to creative industries: the specific characteristics of the creative industries. Troiseme Journees d`Economie de la Culture: Nouvelles Frontiers de l`Economie de la Culture: conference held at Musee du quai Braney. Paris : Musee de quai Branly, 2008. P. 1–11.
Copyright (c) 2019 Ірина Ігорівна ПАРХОМЕНКО

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |