http://sociocultural.knukim.edu.ua/issue/feed Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності 2020-01-25T11:02:09+02:00 Martynyshyn Yaroslav Mykolayovych biguss@meta.ua Open Journal Systems <div class="callout callout-warning" style="margin-top: 1.2em;"><h4>Шановні автори!</h4><p style="text-align: justify; font-size: 1.1em;">На цьому сайті знаходиться <strong>архів журналу за 2018-2019 роки</strong>. Подати статтю, а також ознайомитися із номерами журналу, починаючи із 2020 року, можна на сайті <a href="http://socio-cultural.knukim.edu.ua/" target="_blank"><strong>Socio-Cultural Management Journal.</strong></a></p></div> <p style="text-align: justify">«Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, в якому висвітлюються актуальні проблеми теорії, історії, культури та мистецтва менеджменту соціокультурної діяльності.</p> <p style="text-align: justify">Головна мета журналу – компетентне висвітлення актуальних проблем у галузі теорії та практики менеджменту соціокультурної діяльності. Це науковий майданчик для обміну ідеями та думками про тенденції розвитку управління в соціокультурній сфері.</p> <p style="text-align: justify">Науковий журнал адресований вченим, експертам, викладачам, аспірантам, студентам, управлінцям-практикам – усім, у чиї наукові, корпоративні та професійні інтереси входять питання менеджменту соціокультурної діяльності.</p><p style="text-align: justify">Журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі науки «Культурологія» за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (наказ МОН України від 28.12.2019, № 1643).</p> http://sociocultural.knukim.edu.ua/article/view/190553 Гуманізм як філософська категорія і соціокультурний феномен в управлінні життєдіяльністю суспільства 2020-01-25T10:31:42+02:00 Yelena Kovalenko elena.kovalenko.ya@gmail.com Olena Khlystun with_joy@ukr.net Yaroslav Martynyshyn martinishin.ya@gmail.com <em>Вступ.</em> Актуальність проблеми гуманізму зумовлюється його великим впливом на еволюцію культурно-історичної реальності, значним місцем в управлінні життєдіяльністю суспільства, а також нагальною потребою створення сприятливих умов для самозбереження людської сутності, стійкої рівноваги між людиною і природою, людиною та соціумом. <em>М</em><em>ета</em><em> і методи. </em>Мета статті – теоретичний аналіз гуманізму як філософської категорії і соціокультурного феномену в управлінні життєдіяльністю суспільства, що надасть можливість створити надійну методологічну базу для конструювання гуманного соціуму. Методологічною основою дослідження є діалектичний принцип пізнання, системний, історичний, культурологічний підходи до вивчення соціокультурних явищ і процесів у суспільстві.<em> Результати.</em> Розкрито сутність гуманізму як філософської категорії, світоглядної парадигми та феномену менеджменту; досліджено антропологічні й соціокультурні умови еволюції гуманістичних уявлень і виявлено ментальні особливості культурних епох, що визначають своєрідність форм гуманізму та гуманістичного менеджменту; визначено культурно-історичні типи гуманізму, гуманістичного менеджменту й потенційні можливості їх синтезу в сучасному світі.<em> Висновки та обговорення.</em> Наукова новизна результатів дослідження полягає у поглибленні розуміння сутності гуманізму як філософської категорії і соціокультурного феномену в управлінні життєдіяльністю суспільства, як суперечливої єдності та взаємоборотьби різноманітних гуманістичних протилежностей у контексті змінення цивілізаційних циклів, культурно-історичних епох і посилення взаємозалежностей у соціумі. Практичне значення одержаних результатів виявляється у можливості їх використання в управлінській діяльності суспільства, а також у доповненні наукової теорії і філософії гуманістичного менеджменту новими положеннями про гуманізм як основу сучасної системи управління. 2019-12-31T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2019 Єлена Коваленко, Олена Хлистун, & Ярослав Мартинишин http://sociocultural.knukim.edu.ua/article/view/190620 Компетентність менеджера соціокультурної діяльності з вимірювання соціокультурних ефектів 2020-01-25T10:38:03+02:00 Elena Shcherbina-Yakovleva elena.scherbina-yakovleva@gmail.com Mykola Nazarov m.nazarov@socio.sumdu.edu.ua <em>Вступ.</em> Трансформаційні процеси в Україні обумовлюють підвищення суспільного запиту на поширення інноваційних технологій соціокультурної діяльності. Вимірювання ефекту соціокультурної діяльності є необхідним елементом багатьох соціокультурних технологій. Формування компетентності з вимірювання соціокультурних ефектів у менеджерів соціокультурної діяльності вимагає ретельного теоретико-методологічного і методичного обґрунтування. <em>Мета і методи.</em> Мета статті<em> – </em>обґрунтування теоретичних і методичних складових освітньої технології формування компетентності з вимірювання соціокультурних ефектів у майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності. У процесі дослідження застосовувався комплекс фундаментальних ідей діяльнісного підходу, загальної теорії систем, структурного аналізу, соціально-економічного та психологічного детермінізму, а також методи педагогічного спостереження, тестування студентів, співбесіди й інтерв’ювання, аналіз текстів студентських проектів. <em>Результати.</em> Розкрито доцільність поглибленого формування компетентності з вимірювання соціокультурних ефектів у професійній підготовці менеджерів соціокультурної діяльності. Показаний зміст соціокультурного впливу, що чинить зрушення в життєдіяльності особистості та соціуму. Уточнено поняття соціокультурного ефекту, що існує як науковий термін і є доступним для наукового вимірювання. <em>Висновки та обговорення.</em> Наукова новизна отриманих результатів полягає у підтвердженні доцільності випереджаючого оволодіння теоретичними підходами щодо вимірювання соціокультурних ефектів і доповненні теорії соціокультурної діяльності новими теоретичними визначеннями понять «соціокультурний вплив», «соціокультурний ефект», «вимірювання соціокультурного ефекту». Практичне значення одержаних результатів виявляється в їх безпосередньому використанні у процесі навчання менеджерів соціокультурної діяльності. 2019-12-31T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2019 Олена Щербина-Яковлева, & Микола Назаров http://sociocultural.knukim.edu.ua/article/view/190622 Професійний портрет сучасного менеджера соціокультурної діяльності 2020-01-25T10:42:58+02:00 Tatiana Povalii tatianapovaliy@gmail.com <em>Вступ.</em> Сьогодні зростає актуальність управління соціокультурною галуззю. У зв’язку із залученням у цей процес менеджера, зміст діяльності якого полягає в керуванні зберіганням та розповсюдженням культурних цінностей, виникає необхідність висвітлення його професійного портрета. <em>Мета і методи.</em> Мета – теоретичний аналіз, систематизація та узагальнення наукових досліджень щодо обґрунтування професійного портрета сучасного менеджера соціокультурної діяльності. У ході дослідження використано загальнонаукові методи аналізу, синтезу, систематизації та узагальнення теоретичних положень, а також конкретно-наукові методи термінологічного аналізу, ситуаційний, системно-структурний, структурно-функціональний та порівняльно-зіставний. <em>Результати.</em> Розкрито основні обов’язки і функції сучасного менеджера соціокультурної діяльності. Виділено складники його професійної компетентності: соціокультурні, технологічні, організаційні, маркетингові, культурологічні, гуманітарні, психологічні та політичні знання; загальні і спеціальні вміння; загальнонаукові та фахові навички. Висвітлено його особистісні якості (лідерські, вольові, моральні, психологічні) та комунікативні здібності (інформаційно-комунікативні, інтерактивні, перцептивні). <em>Висновки та обговорення.</em> Наукова новизна одержаних результатів полягає у конкретизації поняття менеджера соціокультурної діяльності та розкритті його професійного портрета за такими напрямами, як обов’язки, функції, професійна компетентність, особистісні якості, комунікативні здібності та ролі, а практичне значення – у можливості безпосереднього використання сучасними менеджерами соціокультурної сфери обґрунтованих напрямів професійного портрета з урахуванням специфіки їхньої діяльності. 2019-12-31T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2019 Тетяна Повалій http://sociocultural.knukim.edu.ua/article/view/190631 Довіра, справедливість і доброзичливість студентів університетів Японії та Словаччини 2020-01-25T10:48:02+02:00 Martina Blaskova blaskova@fri.uniza.sk Hideyuki Kokubo nbb03272@nifty.ne.jp Dominika Tumova dominikatumova@gmail.com Rudolf Blasko beerb@frcatel.fri.uniza.sk <em>Вступ.</em> Довіра стає однією із серйозних проблем університетської освіти як із точки зору якості самої освіти, так і з точки зору якості знань, умінь та навичок, які здобувають студенти й випускники. Виходячи з рівня сприйнятої довіри, учні вирішують, наскільки сильною і наполегливою буде їхня соціальна мотивація, тобто сприйняття справедливості й допомоги, і передусім міра, до якої студенти будуть готові застосовувати ці ознаки по відношенню до інших. <em>Мета і методи.</em> З використанням методів аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення, індукції, дедукції, моделювання тощо метою роботи є вивчення довіри студентів вищої школи, тісно пов’язаних із темою справедливої та готової до допомоги поведінки. Усі ці три явища досліджуються з обох точок зору: пасивної (у ситуаціях, коли їх отримує студент від інших осіб) та активної (у ситуаціях, коли їх активно виконує студент і звертається до інших осіб). В емпіричній частині представлені результати опитування, проведеного у <em>n </em>= 405 японських студентів та <em>n</em> = 443 словацьких студентів, призначених для пошуку можливих взаємозв’язків у їхній думці щодо загальної довіри, справедливості та доброзичливості. <em>Результати.</em> У запитанні, спрямованому на висловлення думки, чи можна людям довіряти або люди не можуть бути занадто обережними, аж 68,89 % японців та 66,82 % словацьких респондентів віддали перевагу останньому. 81,72 % словацьких та 69,14 % опитаних Японії віддали перевагу думці, що люди намагаються бути справедливими. У сфері надання допомоги дві третини респондентів (65,01 % та 69,63 %) висловилися, що люди, як правило, просто шукають себе. <em>Висновки та обговорення</em>. Новизна роботи випливає з її теоретичної, емпіричної, а також дискусійної частини, яка підтверджує, що студентам університету корисно шукати довіру, справедливість та допомогу з огляду на взаємні залежності між ними. Сприйнята довіра впливає на ступінь і якість подальшої довіри, справедливості й доброзичливості; сприйнята справедливість зумовлює подальше застосування справедливості, довіри та доброзичливості, і одночасно допомога, отримана від інших, сприяє розвитку доброзичливості, довіри й надійності студента та справедливості. 2019-12-31T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2019 Мартіна Бласкова, Хідеюкі Кокубо, Домініка Тумова, & Рудольф Бласко http://sociocultural.knukim.edu.ua/article/view/190637 Формування стратегічних альтернатив організаційно-економічного розвитку підприємств соціокультурної сфери 2020-01-25T10:52:58+02:00 Liudmila Batchenko ludavic@meta.ua Liliia Honchar glo1991@bigmir.net Iryna Blyzniuk alexandrovna2303@gmail.com <p class="Style7"><em>Вступ. </em>Актуальність<em> </em>статті обумовлена сучасними тенденціями стрімкого розвитку бізнес-процесів і пошуком універсальних та дієвих стратегічних механізмів для більш ефективного функціонування соціокультурної сфери. <em>Мета і методи. </em>Метою статті є здійснення ґрунтовного теоретичного аналізу, систематизація і узагальнення наукових положень з проблем стратегічного менеджменту в цілях знаходження універсальних стратегічних рішень для підприємств у контексті діяльності туристичної сфери. Науковий аналіз здійснено методами аналізу та синтезу, ситуаційного, аналітичного, порівняльного і статистичного. <em>Результати</em>. Розглянуто багатоаспектні погляди науковців на становлення поняття «стратегічні альтернативи». Здійснено статистичний аналіз динаміки розвитку ринку туристичних послуг в Україні. Досліджено роль стратегічних індикаторів у діяльності підприємств соціокультурної сфери крізь призму туристичного підприємства. Доведено взаємозалежність стратегічних альтернатив і стратегічних цілей підприємств. <em>Висновки та обговорення. </em>Стратегічні індикатори – одні з найважливіших показників діяльності підприємств, результати яких оптимально демонструють ефективність реалізації діючої стратегії або ж стратегічних альтернатив. Систематизовано критерії відбору стратегічних індикаторів, що є універсальними і можуть використовуватись підприємствами різного типу в соціокультурній сфері. Наукова новизна полягає в аргументованості взаємозалежності стратегічних альтернатив і стратегічних цілей на прикладі підприємства туристичної галузі й модифікуванні полікритеріального підходу до вибору стратегічних індикаторів організаційно-економічного розвитку підприємств. Практичне значення дослідження виявляється в доведенні до рівня конкретних методик і рекомендацій гнучкого адаптивного механізму формування стратегічних альтернатив та їх оптимізація.</p> 2019-12-31T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2019 Людмила Батченко, Лілія Гончар,  Ірина Близнюк http://sociocultural.knukim.edu.ua/article/view/190641 Постмодерне розуміння університету: організаційно-управлінські аспекти 2020-01-25T10:57:45+02:00 Olga Boyko boykoolga0204@ukr.net Nina Svitaylo ndssumdu@gmail.com <em>Вступ. </em>У сучасному світі університет набуває нових якостей і функцій, де традиційні доповнюються зовсім новими, які пов’язані з розвитком регіонального співтовариства та виходом на міжнародний рівень. І тому постмодерний університет повинен переорієнтувати свої управлінсько-організаційні важелі. <em>Мета і методи.</em> Метою статті є розгляд університету як драйвера розвитку регіону через аналіз його сучасного менеджменту. Дослідження постмодерного університету вимагає використання міждисциплінарного соціокультурного, структурно-функціонального підходів та історичного, аналітичного, порівняльного методів. <em>Результати</em>. Університети, які завжди прагнули не тільки до знань заради знань, а й до відтворення знань заради росту й укріплення благополуччя суспільства, повинні змінювати управлінську парадигму. І саме такі постмодерні освітні заклади можуть бути драйверами соціально-економічного розвитку та науково-освітнього потенціалу. <em>Висновки та обговорення</em>. Університети сучасності повинні стати точками росту регіонів і активно брати участь у вирішенні освітніх, соціально-економічних, культурних питань. Менеджмент вищої школи повинен бути направлений на забезпечення її конкурентоздатності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках освітніх послуг. Наукова новизна одержаних результатів полягає у визначенні чинників розвитку постмодерного університету як драйвера зростання економіки і соціокультурної сфери регіону. Практичне значення одержаних результатів виявляється в можливості використання ідеї університету як точки росту регіону та країни. 2019-12-31T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2019 Ольга Бойко & Ніна Світайло http://sociocultural.knukim.edu.ua/article/view/190644 Формування державної політики управління освітнім процесом 2020-01-25T11:02:09+02:00 Alina Hrushyna alinahrushyna@gmail.com <em>Вступ. </em>Нині Україна, поряд з іншими країнами світу, визначає освіту як стратегічну й одну із найважливіших цілей держави. Так, молода людина, яка здобула вищу освіту вважається більш конкурентоспроможною на ринку праці, оскільки володіє тим комплексом навичок і знань, які формують її потенціал. Такий потенціал насамперед має бути основою істотного покращення економічного й соціального становища як людини окремо, так і суспільства в цілому. В рамках забезпечення кількісних і якісних характеристик людського потенціалу, посилюється актуальність дослідження сучасних проблем управління освітньою системою. <em>Мета і методи. </em>Мета статті полягає у виокремленні основних заходів і дій держави у напрямі формування політики управління освітнім процесом в Україні. У дослідженні нами використано емпіричний і системний підходи, згідно з якими процеси формування політики управління освітнім процесом, що застосовуються нині, проаналізовано у взаємозв’язку та розвитку. Також використано економіко-статистичні методи. <em>Результати. </em>Досліджено сучасну систему управління освітнім процесом, визначено рівень ефективності державної реформи децентралізації саме в секторі освіти. Виявлено проблему катастрофічної відірваності системи освіти від ринку праці. Обґрунтовано доцільність використання інструментів імплементації дуальної системи освіти для вирішення зазначеної проблеми. <em>Висновки та обговорення. </em>Наукова новизна одержаних результатів полягає у виокремленні основних напрямів формування політики державного управління освітнім процесом. Використання запропонованих підходів та практичних рекомендацій дозволить підвищити якість освіти та знизити рівень молодіжного безробіття. 2019-12-31T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2019 Аліна Грушина