Про журнал

Галузь та проблематика

Тематична спрямованість журналу – обговорення та публікація результатів наукових досліджень і передового досвіду з широкого кола актуальних проблем у галузі знань «Культура і мистецтво» (02) за спеціальністю «Менеджмент соціокультурної діяльності» (028).

Науковий журнал орієнтований на висвітлення актуальних проблем теорії, історії, культури та мистецтва менеджменту, його досягнень і перспектив розвитку в соціокультурній сфері України та світу.

У кожному номері журналу публікуються результати науково-дослідних робіт, що виконуються вченими українських і зарубіжних вищих навчальних закладів і наукових установ; експертні оцінки та рекомендації провідних вчених і практиків у галузі менеджменту соціокультурної сфери; інформація про наукові заходи; рецензії на монографії, підручники, науково-методичні посібники з управлінських дисциплін у секторах соціокультурної сфери.

Постійними рубриками журналу є «Теорія та історія управління», «Культура і мистецтво менеджменту», «Управлінська освіта», «Психологія управління», «Підприємництво, менеджмент і маркетинг у галузях соціокультурної сфери», «Державне, регіональне та муніципальне управління культурою», «Стратегічний і фінансовий менеджмент розвитку культурно-мистецького комплексу», «Корпоративне управління організаціями культури», «Інноваційний та інвестиційний менеджмент», «Інформаційні технології в управлінні соціокультурною сферою» та ін.

Матеріали, опубліковані в журналі, оригінальні, розкривають актуальні питання теорії і практики менеджменту; відбивають кваліфіковані позиції та компетентні думки вчених, експертів, практичних працівників і керівників; орієнтують читачів на поглиблене розуміння проблем, які сьогодні досліджуються наукою і практикою управління у соціокультурній сфері.

Опубліковані на сторінках журналу матеріали розвивають сучасну теорію, історію, культуру та мистецтво менеджменту, збагачують практику соціокультурної діяльності оригінальними управлінськими рішеннями і технологіями, які можуть бути використані як в освітньому процесі на різних рівнях навчання, так і в наукових дослідженнях, у тому числі дисертаційних.

Процес рецензування

Рецензування здійснюється з метою відбору найбільш актуальних, оригінальних матеріалів, підвищення якості статей та забезпечення високого наукового рівня журналу. 

Рецензування здійснюють члени редколегії або сторонні фахівці за дорученням редакції. Всі рецензенти повинні бути визнаними фахівцями з тематики рецензованих матеріалів.

Редакція журналу проводить двостороннє сліпе рецензування (рецензент не знає, хто автор статті, автор статті не знає, хто рецензент). Терміни рецензування визначаються головним редактором із урахуванням планованих термінів видання журналу. 

Рецензія оформляється на електронному бланку, в якому рецензент повинен дати конкретні відповіді на поставлені у бланку питання щодо представленої на рецензування статті (див. бланк рецензії). 

При отриманні позитивної рецензії стаття публікується у порядку черговості.

Редакція направляє авторам представлених матеріалів копії рецензій або мотивовану відмову, підписану відповідальним секретарем. 

Редакція журналу має право не прийняти авторський матеріал до публікації у випадках: недотримання авторами правил оформлення; виявлення елементів запозичення (плагіату); невідповідності статті тематиці журналу; наявності негативної оцінки рецензента. 

Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається рівень унікальності за допомогою програмного забезпечення «UNICHECK».

Періодичність публікації

Видається два рази на рік.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Етичні стандарти для авторів

Автори несуть персональну відповідальність за наданий до редакції журналу текст рукопису. Вони зобов’язані:

– надавати до редакції матеріали, які раніше не публікувались та не перебувають на розгляді в іншому виданні. Дослівне копіювання власних робіт та їх перефразування неприйнятні.

– надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо неправдиві, або фальсифіковані твердження вважаються неприйнятними;

– у випадку необхідності на вимогу редакційної колегії надавати вихідні дані для редакторського огляду;

– дотримуватись етики наукового цитування. У разі використання фрагментів чужих робіт та/або запозичення тверджень інших авторів, у статті повинні бути оформлені відповідні посилання.

Статті, що є компіляцією з матеріалів, опублікованих іншими авторами, без їхньої творчої переробки і власного авторського осмислення редакцією журналу не приймаються.

Етичні стандарти для редакторів

Головний редактор журналу несе остаточну відповідальність при ухваленні рішення про публікацію представленого на розгляд рукопису, керуючись при цьому політикою журналу з урахуванням всіх юридичних вимог, що діють на момент публікації, стосовно наклепу, порушення авторського права та плагіату. При прийнятті рішення про публікацію головний редактор може консультуватися із заступником головного редактора, членами редакційної колегії, а також з рецензентами. 

Редактори оцінюють інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, кольору шкіри, статі, релігійних вірувань, етнічного походження, громадянства або політичного світогляду автора (авторів). Вони не повинні розголошувати інформацію про представлений на розгляд рукопис третім особам за винятком автора, рецензентів і потенційних рецензентів, а також в окремих випадках членів редакційної колегії журналу, якщо це необхідно. Крім цього редактори докладають усіх зусиль до того, щоб забезпечити чистоту процесу рецензування, при якому особистість автора невідома рецензенту і навпаки. 

При оцінці рукопису для публікації крім обліку стандартних критеріїв у плані точності рукопису, якості його подання та його внеску в базу знань людства редактори також повинні шукати свідчення того, що моральна шкода при проведенні описуваного дослідження зведена до мінімуму. Необхідно встановити, чи перевищують переваги конкретного дослідження можливі збитки. Оскільки журнал вітає надходження рукописів з будь-якої країни, необхідно розуміти, що закони та правові норми, які стосуються етики досліджень і схвалення етичних норм, в усьому світі різні. При цьому редактори можуть зажадати в авторів роз'яснень у цьому питанні.

Історія журналу

Збірник зареєстрований у Міністерстві юстиції України.

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 23135-12975Р від 8 лютого 2018 р.