Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності?
Увійдіть на сайт

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 

До видання приймаються тільки раніше не опубліковані рукописи, що відповідають профілю журналу та критеріям наукової якості. Рукописи повинні бути актуальними за тематикою, значущими з наукової та практичної точок зору, чітко структурованими композиційно.

Авторам, які не мають наукового ступеня, а також аспірантам і здобувачам необхідно надати рецензію, яка містить рекомендацію рукопису до публікації (у відсканованому вигляді).

Рукописи подаються до редакції в електронному вигляді у форматі MS Word (одним файлом) на адресу biguss@meta.ua або сайт журналу sociocultural.knukim.edu.ua

Крім основного тексту, в файлі обов'язково має бути контактна інформація автора.

Після подачі матеріалів автор повинен співпрацювати з редакцією для усунення можливих зауважень.

Обов’язковими етапами роботи редколегії перед публікацією статей є:

  • перевірка на предмет дотримання вимог щодо оформлення;
  • здійснення внутрішнього та зовнішнього рецензування;
  • перевірка на плагіат.

 

ІІ. СТРУКТУРА СТАТТІ

 

1. УДК, DOI (вказується редакцією).

2. Відомості про автора (авторів) українською, російською та англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь і вчене звання (автори, які не мають наукового ступеня, вченого звання, вказують посаду: наприклад, аспірант, асистент, викладач і т. ін.); установа, місто, країна; особистий e-mail. Допускається не більше 2-х авторів.

3. Назва статті українською, російською та англійською мовами.

4. Анотація та ключові слова українською, російською та англійською мовами.

Анотація подається одним абзацом (23–25 рядків) як структурований реферат і має містити такі елементи: актуальність; мета і методи; результати; висновки та обговорення.

Ключові слова – 5–7 слів.

5. Основний текст статті (у структурованому вигляді з виділенням таких елементів):

5.1. Актуальність проблеми, що включає: 1) постановку проблеми; 2) аналіз останніх публікацій (найбільш значимих, визнаних у світі), на які спирається автор, із посиланнями на них у списку літератури (обов’язковим є посилання на зарубіжні праці); 3) визначення невирішених питань у зазначеній проблемі.

5.2. Мета і методи дослідження. У цьому підрозділі вказуються: 1) мета дослідження; 2) методологія і методи дослідження (із зазначенням завдань, які вирішувалися з їх використанням); 3) інформаційна база дослідження.

5.3. Результати дослідження, які подаються логічно, послідовно з повним обґрунтуванням їх отримання та аналізом, із посиланнями на джерела, таблиці, рисунки.

5.4. Висновки та обговорення результатів. Висновки повинні випливати з результатів дослідження, бути конкретними, чітко сформульованими та відповідати поставленій меті. Обговорення результатів здійснюється окремими абзацами, де зазначається їх новизна, практичне значення та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

6. Література. Перелік використаної літератури (не менше 15 джерел, з яких як мінімум 3 джерела – зарубіжні) подається мовою оригіналу згідно з ДСТУ 8302:2015 (розміщення – за алфавітом: спочатку джерела, написані кирилицею, потім – латиницею).

7. References. Ті самі джерела, але якщо праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її опис необхідно транслітерувати, а назви праць і видань (книг, журналів, збірників), крім цього, потрібно одночасно подавати англійською мовою (у дужках). Оформлення здійснюється за стилем АРА (розміщення – за алфавітом).

 

ІІІ. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

Оформлення тексту:

Формат: 17×25 см.

Поля – 2 см з усіх боків.

Шрифт: Times New Roman.

Розмір шрифту:

основний текст – 12;

УДК, відомості про авторів, анотації, література – 11.

Міжрядковий інтервал – 1,0.

Абзац – 1 см.

Орієнтація – книжкова, без нумерації сторінок, без переносів.

Обсяг – як мінімум 15 сторінок.

Таблиці та рисунки:

Цифровий матеріал подається у таблицях, що мають порядковий номер і назву, які друкуються посередині над таблицею (наприклад, Табл. 1. Динаміка попиту).

Рисунки також потрібно нумерувати, і вони повинні мати назву, які вказують під кожним рисунком по центру (наприклад, Рис. 2. Класифікація видів капіталу).

Вміст таблиць і рисунків – 11-м шрифтом.

Під таблицями та рисунками 10-м шрифтом вказується джерело (для таблиці – з абзацу; для рисунку – по центру) (наприклад, Джерело: розроблено на основі (Іванов, 2014), власна розробка і т. ін.).

Таблиці та рисунки мають бути книжкового формату і розміщуватися по ширині усього поля сторінки.

Формули виконуються курсивом (крім цифр), розміщуються по центру та нумеруються з правого боку.

Посилання:

Посилання на літературу в тексті необхідно подавати за стилем АРА у такому вигляді: (Оliverrest, 2017), (Porter, 2014, p. 45), (Ивановский, 2016, с. 20), (Porter, 2014; Василів, 2015), (Porter & Yansen, 2011b; Яцків, 2017).

Посилання на праці трьох та більше авторів подаються у скороченому вигляді: (Міщенко та ін., 2016) або (Bevan et al., 2017).

Посилання на різні статистичні збірники, звіти, довідники і т. ін. подаються так: (Статистичний збірник..., 2016, с. 50), (Статут..., 2012, с. 35).

Якщо вказуються імена та прізвища авторів, то посилання здійснюється у такий спосіб: наприклад, В. Василенко, С. Тимошенко (2016) стверджують: «Менеджмент – це …» (с. 158).

Посилання на таблицю, рисунок і формулу здійснюються у такому вигляді: (табл. 2); (рис. 1); (формула (4)); (формула (1–4)).

Переліки: У переліках використовується тільки тире (–) або цифри із круглою дужкою (наприклад, 1), 2) і т. ін.).

У тексті не допускаються порожні рядки (окрім відступів між ілюстраціями і текстом), зайві пробіли. Абзаци позначати тільки клавішею «Enter». Слідкувати за правильним використанням дефісу (-) і тире (–).

 

УВАГА: дивіться на сайті зразки та слідкуйте за дотриманням відповідності між назвою статті, метою, частинами викладеного основного матеріалу, частинами анотацій та висновками.

 

Статті, що не відповідають науковим вимогам стосовно змісту й технічним вимогам щодо оформлення, відхиляються або допрацьовуються авторами.


ІV. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕНИЯ СТАТТІ

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

ФОРМА РОЗПИСКИ АВТОРА
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВІРКИ СТАТТІ НА ПЛАГІАТ

 

Положення про авторські права

Автори зберігають авторські права на статтю та одночасно надають журналу право його першої публікації на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, яка дозволяє іншим особам вільно поширювати опубліковану статтю з обов’язковим посиланням на її авторів та першу публікацію.

Автор опублікованої статті має право поширювати інформацію про неї та розміщувати посилання на роботу в електронному репозитарії установи.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.