DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7573.1.2019.170657

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ІВЕНТ-МЕНЕДЖЕРІВ У КОНТЕКСТІ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

Iryna Petrova

Анотація


Актуальність. Трансформаційні процеси незалежної України зумовили відірваність теоретичних знань, які отримує випускник університету, від тієї реальності, з якою стикається молодий фахівець, розпочинаючи свою професійну діяльність. Певний потенціал на шляху вирішення означеної проблеми має дуальна система навчання, що спрямована на формування у майбутнього фахівця тих актуальних знань, навичок і вмінь, яких вимагає сучасний ринок праці. Мета і методи. Мета статті – проаналізувати можливості запровадження дуальної форми здобуття освіти у професійній підготовці івент-менеджера. У процесі здійснення дослідження застосовувалися системний, аналітичний та компаративний методи, за допомогою яких було охарактеризовано особливості дуальної форми здобуття освіти, здійснено порівняльну оцінку її реалізації в Німеччині та Україні. Результати. Дуальна форма здобуття освіти дозволяє об’єктивно й ефективно реалізувати ті виклики, що постають перед сучасним студентом: отримати роботу – утримати роботу – кар’єрно зростати. Водночас ефективність її реалізації залежить від ряду чинників, зокрема, залежить від мотивації студента і правильного вибору професії. Висновки та обговорення. Основою успішного навчання студента є поєднання теоретичного і практичного навчання, формальної й неформальної освіти. Наслідком запровадження дуальної форми освіти стане усвідомлений вибір студентом майбутньої професії, а також належна конкурентоспроможність випускника на ринку праці. Партнерство освітніх закладів із приватним і державним секторами, активізація їхньої співпраці дозволять не лише оптимізувати змістову складову в навчальних планах, але й поглибити кваліфікацію викладацького персоналу, їхню професійну адаптацію до змінюваних освітніх умов. У статті вперше проаналізовано можливості й обмеження запровадження дуальної системи у процесі підготовки івент-менеджера; досягнуті результати можна використовувати в навчальному процесі вищих закладів освіти.

Ключові слова


дуальна освіта, івент-менеджер, івент-агенція, неперервність навчання, професійна освіта, навчальний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrejtsiv, I. (2017). Scho take dual'na osvita i navischo vona ukraintsiam

[What is dual education and why it is for Ukrainians]. Retrieved from

http://life.pravda.com.ua/society/2017/02/16/222630 (in Ukr.).

Hrynevych, L. (2018). Pryvabyty studentiv ta zupynyty ikh vidtik mozhna

lyshe iakistiu vyschoi osvity, iaka zrostaie [It is only possible to increase

the quality of higher education that can attract students and stop their outflow].

Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/news/liliya-grinevich-privabiti-

studentiv-ta-zupiniti-yih-vidtik-mozhna-lisheyakistyu-vishoyi-osviti-

yaka-zrostaye (in Ukr.).

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [A law of Ukraine is «About education»] (2017).

Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (in Ukr.).

Zinchenko, A. G. (2016). Navychky dlia Ukrainy 2030: pohliad biznesu [Skills for Ukraine 2030: Business view]. Kyiv: YUSTON (in Ukr.).

Kontseptsiia pidhotovky fakhivtsiv za dual'noiu formoiu zdobuttia osvity

[The concept of training specialists for the dual form of education] (2018).

Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show

/660-2018-%D1% 80#n9 (in Ukr.).

Kudelia, N. (2017). Dual'noe obrazovanie v Germanii: pliusy i minusy

[Dual Education in Germany: Pros and Cons]. Retrieved from

https://www. partner-inform.de/partner/detail/2017/9/269/8706

/dualnoe-obrazovanie- v-germanii-pljusy-i-minusy (in Russ).

Mill, U. (2016). Dual'ne navchannia: dosvid Nimechchyny

[Dual study: German experience]. Marketynh v Ukraini [Marketing in

Ukraine], 6, 53-63 (in Ukr.).

Petrova, I. V. (2018). Dual'na osvita u suspil'stvi ekonomiky znan'

[Dual Education in the Knowledge Economy Society]. Formation of

Knowledge Economy as the Basis of the Information Society:

th International Scientific Seminar. Kyiv-Amsterdam-Paris: International

Academy of Information Science, 2018. С. 71–74.

Petrova, I. V. (2015). Profesijna pidhotovka menedzheriv industrii

dozvillia v suchasnomu suspil'stvi [Vocational training managers

leisure industry in modern society]. Visnyk Mariupol's'koho derzhavnoho

universytetu. Seriia: filosofiia, kul'turolohiia, sotsiolohiia [Bulletin of the

Mariupol State University. Series: Philosophy, Culturology, Sociology],

, 117-124 (in Ukr.).

Deissinger, T. (2010). Dual System. International Encyclopedia of Education, 8, 448-454 (in Ukr.).

Del Carpio, X., Kupets, O., Muller, N., & Olefir, A. (2017). Skills for a Modern Ukraine. Washington: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.

Education and Training: Monitor 2018 (2018). Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Euler, D. (2013). Das duale System in DeutschlandVorbild für einen

Transfer ins Ausland? [Duale system in Germany – example für Transfer in

a foreign country?]. Retrieved from

https://www.bertelsmann-stiftung. de/de/publikationen/publikation

/did/das-duale-system-in-deutschland (in Germ.).

Event- und Sportmanagement [Event- and Sportmanagement] (2019).

Retrieved from http: // www.duales-studium.de/hochschulen

/451-berufsakademie- sachsen-staatliche-studienakademie-riesa

(in Germ.).

Future Work Skills 2020 (2016). Retrieved from http://www.iftf.org/uploads

/ media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf.

Germanys Dual System of Vocational Education and Training (2017). Retrieved from https://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/blg--most-wanted--dual-vocationaltraining-in-germany-pdf.

Levitin, D. J. (2017). Building the Intentional University: Minerva and the Future of Higher Education. London: The MIT Press.

The Global Competitiveness Report 2018 (2018). Retrieved from

http://reports. weforum.org/global-competitiveness-report-2018.

Vocational Training Act (Berufsbildungsgesetz) of 23 March 2005 (2005).

Retrieved from https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bmbf_berufsbildung

sreformgesetz_en.pdf.

Wilen-Daugenti, Т. (2018). Careers 3.0 Future Skills – Future Work. Retrieved from www.apolloresearchinstitute.org.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрейців І. Що таке дуальна освіта і навіщо вона українцям. URL: http: //life.pravda.com.ua/society/2017/02/16/222630 (дата звернення : 01.02.2019).

Гриневич Л. Привабити студентів та зупинити їх відтік можна лише якістю вищої освіти, яка зростає. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/ liliya-grinevich-privabiti-studentiv-ta-zupiniti-yih-vidtik-mozhna-lishe yakistyu-vishoyi-osviti-yaka-zrostaye (дата звернення : 01.02.2019).

Закон України «Про освіту». URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ 2145-19 (дата звернення : 01.02.2019).

Зінченко А. Г. Навички для України 2030: погляд бізнесу. Київ : ЮСТОН, 2016. 36 с.

Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80#n9 (дата звернення : 04.02.2019).

Куделя Н. Дуальное образование в Германии: плюсы и минусы. URL: https://www.partner-inform.de/partner/detail/2017/9/269/8706/dualnoe-obrazovanie-v-germanii-pljusy-i-minusy. (дата звернення : 01.02.2019).

Мілл У. Дуальне навчання: досвід Німеччини. Маркетинг в Україні. 2016. № 6. С. 53–63.

Петрова І. В. Дуальна освіта у суспільстві економіки знань. Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society: 6th International Scientific Seminar. Kyiv-Amsterdam-Paris : International Academy of Information Science, 2018. С. 71–74.

Петрова І. В. Професійна підготовка менеджерів індустрії дозвілля в сучасному суспільстві. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: філософія, культурологія, соціологія. 2015. Вип. 9. С. 117–124.

Deissinger T. Dual System. International Encyclopedia of Education. 2010. Vol. 8. P. 448–454.

Del Carpio X., Kupets O., Muller N., Olefir A. Skills for a Modern Ukraine. Washington : International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2017. 166 p.

Education and Training: Monitor 2018. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 230 p.

Euler D. Das duale System in Deutschland – Vorbild für einen Transfer ins Ausland? URL: https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/ publikation/did/das-duale-system-in-deutschland (дата звернення : 05.02.2019).

Event- und Sportmanagement. URL: http://www.duales-studium.de/hoch schulen/451-berufsakademie-sachsen-staatliche-studienakademie-riesa (дата звернення : 05.02.2019).

Future Work Skills 2020. URL: http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382 A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf (дата звернення : 07.02.2019).

Germany’s Dual System of Vocational Education and Training. URL: https: //www.gtai.de/GTAI/Content/EN/blg--most-wanted--dual-vocational training-in-germany-pdf (дата звернення : 07.02.2019).

Levitin D. J. Building the Intentional University: Minerva and the Future of Higher Education. London : The MIT Press, 2017. 457 p.

The Global Competitiveness Report 2018. URL: http://reports.weforum.org/ global-competitiveness-report-2018 (дата звернення : 05.02.2019).

Vocational Training Act (Berufsbildungsgesetz) of 23 March 2005. URL: https: //www.bibb.de/dokumente/pdf/bmbf_berufsbildungsreformgesetz_en.pdf (дата звернення : 03.02.2019).

Wilen-Daugenti Т. Careers 3.0 Future Skills – Future Work. URL: www. apolloresearchinstitute.org (дата звернення : 05.02.2019).
Copyright (c) 2019 Ірина Владиславівна ПЕТРОВА

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |