DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7573.1.2018.143383

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЮ СУСПІЛЬСТВА

Yaroslav Martynyshyn, Yelena Kovalenko

Анотація


Актуальність. Науково-технічна революція і глобалізація світу об’єктивно формують умови переходу суспільства до нового соціального порядку, коли основою життя стають мережеві структури та взаємодії. Проте відсутність комплексних наукових розробок щодо формування системи управління, адекватної новим реаліям суспільства, стримує ці процеси й уповільнює динаміку розвитку країн. Мета і методи. Мета статті – розвиток теоретичних основ формування сучасної системи управління життєдіяльністю суспільства в умовах посилення глобалізації світу та зародження нового соціального порядку. Методологічною основою дослідження є діалектичний принцип пізнання, системний, цивілізаційний і синергетичний підходи до вивчення суспільних явищ, фундаментальні положення теорії та історії суспільства й управління його підсистемами. Результати. Розкрито сутність організацій та їхнього управління в умовах становлення постіндустріального суспільства. Досліджено природу, устрій і механізм функціонування мережевих організацій. Доведено неможливість подальшого ефективного використання застарілих ієрархічних структур і способів управління. Обґрунтовано нову систему управління для умов глобалізованого мережевого суспільства. Висновки та обговорення. Наукова новизна одержаних результатів полягає у: поглибленні розуміння сутності понять «організація» і «управління»; виявленні тенденцій зміни середовища організацій при переході до постіндустріального суспільства; обґрунтуванні методологічних засад формування сучасної системи управління життєдіяльністю суспільства. Практичне значення одержаних результатів виявляється у можливості використання їх для вирішення низки теоретичних проблем та розроблення рекомендацій щодо вчасної адаптації організацій до нової логіки і тенденцій розвитку суспільства.

Ключові слова


глобалізація; організація; управління; ієрархія; ринок; мережа; суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Bell, D. (2004). Griadushchee postindustrialnoe obshchestvo [Coming afterindustrial society]. (Trans. in Eng.). Moscow: Academia (in Russ.).

Castells, M. (2001). The Internet Galaxy. Reflections on the Internet. Business and Society. Oxford: Oxford University Press.

Drucker, P. (1992). The New Society of Organizations. Harvard Business Review, 70, 5-37.

Drucker, P. (2001). The Next Society: a Survey of the Near Future. The Economis, 361, 3-9.

Eriksen, T. (2007). Tyranny of the Moment. London: Pluto Press.

Galaskiewicz, J. (2009). Exchange Networks and Community Politics. Beverly Hills: Sage Publications.

Gelbreit, Dzh. (2004). Novoe industrialnoe obshchestvo [New industrial society]. (Trans. in Eng.). Moscow: AST (in Russ.).

Grimov, O. (2017). The potential of network Internet technologies in the field of management. Economic Annals-XXI, 165 (5-6), 110-113. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V165-22

Kelly, K. (2008). New Rules for the New Economy. New York: Viking Penguin.

Kuzyk, B. N., & Iakovets, Y. V. (2008). Tsivilizatsii: teoriia, istoriia, dialog, budushchee [Civilizations: theory, history, dialogue, future]. Moscow: Institut ekonomicheskikh strategii (in Russ.).

Man, A. (2004). The Network Economy: Strategy, Structure and Management. Northampton: Edward Elgar.

Martynyshyn, Y. N., & Kovalenko, Е. Y. (2016). Tsyvilizatsiia u tochtsi bifurkatsii: zarodzhennia novoho sotsialnoho poriadku i suchasnoi modeli upravlinnia politychnoiu, ekonomichnoiu ta sotsiokulturnoiu sferamy [Civilization at the point of bifurcation: the emergence of a new social order and the modern model of management of political, economic and socio-cultural spheres]. Ekonomika i menedzhment kul'tury [Economy and management of culture], 1, 5-32 (in Ukr.).

Merchant, N. (2012, Sept.). Rules for Creating Value in the Social Era. Harvard Business Press Books, 37-52.

Moiseev, N. N. (1998). Sudba tsivilizatsii. Put Razuma [Fate of civilization. Way of Reason]. Moscow: MNEPU (in Russ.).

Porter, M. (2009). The Competitive Advantage of Nations. States and Regions, 18, 11-24.

Powell, W. (2000). Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization. Research in Organizational Behavior, 12, 295-336.

Thomson, A., & Perry, J. (2006). Collaboration Processes: Inside the Black Box. Public Administration Review, 66, 20-32.

Toffler, E. (2010). Tretia volna [Third wave]. (Trans. in Eng.). Moscow: AST (in Russ.).

Toinbi, A. (1991). Postizhenie istorii [Understanding of history]. (Trans. in Eng.). Moscow: Progress (in Russ.).

UK (2010). Big Society Network. London: Author. Retrieved from http://www. thebigsociety.co.uk.

Vallerstain, I. (2003). Konets znakomogo mira: Sotsiologiia XXI veka [End of the acquainted world: Sociology of the XXI century]. (Trans. in Eng.). Moscow: Logos (in Russ.).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Пер. с англ. Москва : Academia, 2004. 236 с.

Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. Пер. с англ. Москва : Логос, 2003. 716 с.

Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. Москва : Наука, 1988. 520 с.

Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. Пер. с англ. Москва : АСТ, 2004. 355 с.

Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. Москва : Институт экономических стратегий, 2008. 520 с.

Мартинишин Я. М., Коваленко Є. Я. Цивілізація у точці біфуркації: зародження нового соціального порядку і сучасної моделі управління політичною, економічною та соціокультурною сферами. Економіка і менеджмент культури. 2016. № 1. С. 5–32.

Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь Разума. Москва : МНЭПУ, 1998. 205 с.

Тойнби А. Постижение истории. Пер. с англ. Москва : Прогресс, 1991. 607 с.

Тоффлер Э. Третья волна. Пер. с англ. Москва : АСТ, 2010. 795 с.

Big Society Network. London : UK, 2010. URL: http://www.thebigsociety.co.uk. (дата звернення : 15.01.2018).

Castells M. The Internet Galaxy. Reflections on the Internet. Business and Society. Oxford : Oxford University Press, 2001. 614 р.

Drucker P. The New Society of Organizations. Harvard Business Review. 1992. Vol. 70. Р. 5–37.

Drucker P. The Next Society: a Survey of the Near Future. The Economis. 2001. Vol. 361. Р. 3–9.

Eriksen T. Tyranny of the Moment. London : Pluto Press, 2007. 268 р.

Galaskiewicz J. Exchange Networks and Community Politics. Beverly Hills : Sage Publications, 2009. 302 р.

Grimov O. The potential of network Internet technologies in the field of management. Economic Annals-XXI. 2017. № 165 (5–6). Р. 110–113. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V165-22

Kelly K. New Rules for the New Economy. New York : Viking Penguin, 2008. 415 р.

Man A. The Network Economy: Strategy, Structure and Management. Northampton : Edward Elgar, 2004. 326 р.

Merchant N. Rules for Creating Value in the Social Era. Harvard Business Press Books. 2012. Sept. Р. 37–52.

Porter M. The Competitive Advantage of Nations. States and Regions. 2009. Vol. 18. Р. 11–24.

Powell W. Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization. Research in Organizational Behavior. 2000. Vol. 12. Р. 295–336.

Thomson A., Perry J. Collaboration Processes: Inside the Black Box. Public Administration Review. 2006. Vol. 66. Р. 20–32.
Copyright (c) 2018 Ярослав Миколайович Мартинишин, Єлена Ярославівна Коваленко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |