DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7573.1.2018.143385

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Olena Kostyuchenko

Анотація


Актуальність зумовлена необхідністю підготовки менеджерів, здатних вирішити поставлені завдання на рівні сучасних вимог до управління проектною діяльністю у соціокультурній сфері. Мета і методи. Мета полягає у визначенні особливостей формування психологічної готовності майбутнього менеджера до управління проектною діяльністю, а також у встановленні її взаємозв’язку з успішністю цієї діяльності та професіоналізмом менеджера. Методи дослідження: аналіз та узагальнення загальнотеоретичних положень із теорій управління, зокрема проектною діяльністю, окремих аспектів психологічної готовності менеджерів до професійної діяльності; класифікація та систематизація складових структури психологічної готовності менеджера до управління проектами. Результати. Визначено сутність психологічної готовності менеджера до управління проектами; її основні складові; якості, що можуть її характеризувати; компоненти механізму її формування. Виокремлено особистісні фактори ефективного функціонування системи управління проектною діяльністю. Висновки та обговорення. Розкрито складність і багатоаспектність структури психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління проектами з такими функціонально пов’язаними між собою та взаємозумовленими компонентами, як ціннісно-мотиваційний, когнітивно-оцінний, операційно-рефлексивний, особистісно-афективний. Наукова новизна полягає у виявленні взаємозв’язку означеної готовності з факторами ефективного функціонування системи управління проектною діяльністю. Результати дослідження надають можливості для визначення комплексу заходів щодо оптимізації психологічної готовності до професійної діяльності у процесі навчання, а також виявлення показників сформованості психологічної готовності майбутнього менеджера до управління проектною діяльністю.

Ключові слова


менеджмент; управлінська діяльність; проектна діяльність; управління проектною діяльністю; менеджер; психологічна готовність до професійної діяльності; професійна адаптація

Повний текст:

PDF

Посилання


Berezin, F. B. (1988). Psihicheskaya i psihofiziologicheskaya adaptatsiya cheloveka [Psychic and psychophysiological adaptation of a person]. Leningrad: Nauka (in Russ.).

Bodalev, A. A. (1998). Akme – effekt lichnostnogo osuschestvleniya v protsesse sotsializatsii i individualizatsii vzroslogo cheloveka [Acme – the effect of personal fulfillment in the process of socialization and individualization of an adult person]. Mir psihologii [The world of psychology], 1, 59-65 (in Russ.).

Derkach, A. A. (2004). Akmeologicheskie osnovyi razvitiya professional [Acmeological basis of professional development]. Moscow: MPSI (in Russ.).

Dyachenko, M. I., & Kandyibovich, L. A. (1976). Psihologicheskie problemyi gotovnosti k deyatelnosti [Psychological issues of readiness for activity]. Minsk (in Russ.).

Fayol, H. (1917). Administration industrielle et générale. Paris: Dunod et Pinat.

Fayol, H. (1949). General and industrial management. London: Pitman.

Ganzen, V. A. (1984). Sistemnyie opisaniya v psihologii [System descriptions in psychology]. Leningrad: LGU (in Russ.).

Karamushka, L. M., & Moskalov, M.V. (2011). Psykholohiya pidhotovky maybutnikh menedzheriv do upravlinnya zminamy v orhanizatsiyi [Psychology of the training of future managers to manage changes in the organization]. Lviv: Spolom (in Ukr.).

Kendrick, T. (2011). 101 Project Management Problems and How to Solve Them. New York: AMACOM.

Khartsij, O. M., Perevozna, T. O., & Lubenets, S. V. (2016). Pidhotovka majbutnikh spetsialistiv do efektyvnoho upravlinnia [Training of future specialists for effective management]. Nauka i osvita [Science and education], 7, 40-44. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2016-7-8 (in Ukr.).

Kostyuchenko, O. V. (2017). Tvorchyy ta adaptyvnyy potentsialy yak osnova profesiynoyi samorealizatsiyi fakhivtsya industriyi mody [Creative and adaptive potentials as the basis of professional self-realization of a specialist in the fashion industry]. Aktualni problemy psykholohiyi [Actual problems of psychology], 12, 159-168 (in Ukr.).

Martynyshyn, Y. M. (Ed.). (2017). Obgruntuvannia paradyhmy menedzhmentosvity u sotsiokulturnij sferi: monohrafiia [Substantiation of the paradigm of management education in the socio-cultural sphere: monograph]. Bila Tserkva: Vydavets O. V. Pshonkivskyj (in Ukr.).

Molyako, V. A. (1994). Problemyi psihologii tvorchestva i razrabotka pohoda k izucheniyu odarennosti [Problems of the psychology of creativity and the development of a campaign to study talent]. Voprosyi psihologii [Questions of psychology], 5, 86-95 (in Russ.).

Molyako, V. O. (1989). Psykholohichna hotovnist do tvorchoyi pratsi [Psychological readiness for creative work]. Kyiv: Znannya (in Ukr.).

Orban-Lembryk, L. E. (2003). Psykholohiya upravlinnya [Psychology of management]. Kyiv: Akademvydav (in Ukr.).

Schyokin, G. V. (1996). Teoriya sotsialnogo upravleniya [Theory of social management]. Kiev: MAUP (in Russ.).

Semichenko, V. A. (2004). Problemyi motivatsii povedeniya i deyatelnosti cheloveka [Problems of motivation of human behavior and activities]. Kiev: Millenium (in Russ.).

Shadrikov, V. D. (1982). Problemyi sistemogeneza professionalnoy deyatelnosti [Problems of systematization of professional activity]. Moscow: Nauka (in Russ.).

Shchotka, O. P. (2004). Formuvannya psykholohichnoyi hotovnosti studentiv pedahohichnykh universytetiv do profesiyno-upravlinskoho samovyznachennya [Formation of psychological readiness of students of pedagogical universities for professional-managerial self-determination]. Avtoref. kandydatskoi dysertatsii [Abstract of thesis candidates dissertation]. Kyiv (in Ukr.).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. Ленинград : Наука, 1988. 267 с.

Бодалев А. А. Акме – эффект личностного осуществления в процессе социализации и индивидуализации взрослого человека. Мир психологии. 1998. № 1. С. 59–65.

Ганзен В. А. Системные описания в психологии. Ленинград : ЛГУ, 1984. 176 с.

Деркач А. А. Акмеологические основы развития профессионала. Москва : МПСИ, 2004. 752 с.

Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психологические проблемы готовности к деятельности. Минск, 1976. 176 с.

Карамушка Л. М., Москальов М. В. Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації. Львів : Сполом, 2011. 216 с.

Костюченко О. В. Творчий та адаптивний потенціали як основа професійної самореалізації фахівця індустрії моди. Актуальні проблеми психології. 2017. Вип. 22. С. 159–168.

Моляко В. А. Проблемы психологии творчества и разработка похода к изучению одаренности. Вопросы психологии. 1994. № 5. С. 86–95.

Моляко В. О. Психологічна готовність до творчої праці. Київ : Знання, 1989. 48 с.

Обґрунтування парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері : монографія. За ред. Я. М. Мартинишина. Біла Церква : Видавець О. В. Пшонківський, 2017. 509 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління. Київ : Академвидав, 2003. 567 с.

Семиченко В. А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Київ : Миллениум, 2004. 521с.

Харцій О. М., Перевозна Т. О., Лубенець С. В. Підготовка майбутніх спеціалістів до ефективного управління. Наука і освіта. 2016. № 7. С. 40–44. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2016-7-8

Шадриков В. Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. Москва : Наука, 1982. 183 с.

Щёкин Г. В. Теория социального управления. Київ : МАУП, 1996. 408 с.

Щотка О. П. Формування психологічної готовності студентів педагогічних університетів до професійно-управлінського самовизначення : автореф. дис. … канд. психол. наук: спец. 19.00.07. Київ, 2004. 19 с.

Fayol H. Administration industrielle et générale. Paris : Dunod et Pinat, 1917. 174 p.

Fayol H. General and industrial management. London : Pitman, 1949. 258 р.

Kendrick T. 101 Project Management Problems and How to Solve Them. New York : AMACOM, 2011. 273 р.
Copyright (c) 2018 Олена Вікторівна КОСТЮЧЕНКО

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |