DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7573.1.2018.143388

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ СФЕРИ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ

Alina Hrushyna

Анотація


Актуальність. На сучасному етапі суспільного розвитку в умовах реформування економічної та політичної системи, трансформування та модернізації усіх сфер сучасного життя з’являються особливі вимоги до управління у галузі культури. Специфіка сучасного стану розвитку вітчизняного культурно-мистецького комплексу актуалізує проблему співвідношення двох базових тенденцій: з одного боку – збереження сформованих десятиліттями традиційних методів управління об’єктами культурної діяльності, з іншого – пошук нової інноваційної системи менеджменту та розвитку базової мережі культури, що зумовлює актуальність дослідження. Мета і методи. Мета статті полягає у виявленні особливостей формування системи менеджменту культурно-мистецької сфери. У дослідженні нами використано емпіричний і системний підходи, згідно з якими процеси управління у галузі культури, що застосовуються нині, проаналізовано у взаємозв’язку та розвитку. Також використано методи аналізу та синтезу. Результати. Основні результати дослідження полягають у виявленні особливостей та специфіки формування системи управління вітчизняною мережею закладів культури. Акцентовано увагу на використанні стратегічно орієнтованих та інноваційних механізмів менеджменту культурномистецького комплексу. Висновки та обговорення. Наукова новизна одержаних результатів полягає у виокремленні специфічних характеристик вітчизняної системи менеджменту галузі культури відповідно до сучасних умов ринкової економіки, які є основними стратегічними векторами розвитку галузі. Сформовані наукові і прикладні положення щодо створення ефективної системи менеджменту галузі культури можуть бути застосовані органами державної влади і місцевого самоврядування у процесі формування основних засад культурної політики.

Ключові слова


менеджмент; культура; система управління; культурна політика; держава

Повний текст:

PDF

Посилання


Antoniuk, O. V (2011). Menedzhment kulturno-mystetskoi sfery [Management of cultural and artistic sphere]. Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy im. P. I. Chaikovskoho [The journal of the National Music Academy of Ukraine named after. P. I. Tchaikovsky], 2, 104-110 (in Ukr.).

Bezghin, O. I. (2013). Kulturna polityka ta mystetska osvita: modeliuvannia protsesiv [Cultural politics and artistic education]. Kyiv: Instytut kulturolohii (in Ukr.).

Chartrand, H. H. (1989). The Arm’s Length Principle and the Arts: An Internatiоnal Search for Models of Support. NewYork: American Council for Arts.

Costandace, G. (2014). Analisis of mechanism financing of cultural sphere. Economy of Moldova, 1, 102-114.

Drahychevych-Sheshych, M. (2000). Kultura: menedzhment, animacija, marketing [Culture: management, animation, marketing: trudged]. Novosibirsk: Tigra (in Russ.).

Fesenko, N. S. (2015). Zagalni pryncypy administruvannya sferoyu kultury v krayinax – chlenax YeS ta SShA [General principles of administration of culture in the EU member states and the USA]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia [Theory and practice of public administration], 1, 1-7 (in Ukr.).

Fisher, R. (1994). Introduction to the Position of Independent or Quasi Independent Agencies & Foundations in Cultural Sector in Britain. A Report to the CIRCLE Round Table. London: Britain Publishers.

Hrushyna, A. I. (2015). Modeli finansuvannia zakladiv kultury i mystetstv: mizhnarodnyj dosvid [Models of financing of cultural and arts institutions: international experience]. Ekonomika i menedzhment kultury [Economy and management of culture], 2, 85-91 (in Ukr.).

Hrushyna, A. I. (2017). Analiz rozvytku systemy stratehichnoho upravlinnia finansovymy resursamy orhanizatsij sfery kultury [Analysis of the development of the system of strategic management of financial resources of organizations of the cultural sphere]. Biznes Inform [Business Inform], 1, 302-307 (in Ukr.).

Khosrowpour, M. (2005) Practicing E-government: A Global Perspective. Hershey: Idea Group Pub. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-59140-637-2

Kuzmuk, O. V. (2014). Zarubizhnyj dosvid vzaiemodii derzhavy z pidpryiemnytskymy strukturamy sfery kultury [Foreign experience of co-operation of the state with the enterprise structures of sphere of culture]. Analitychni zapysky Viddilu sotsiokulturnykh ta etnonatsionalnykh doslidzhen [Analytical notes to the Department of Socio-Cultural and Ethnonational Studies]. Retrieved from http://old.niss.gov.ua/Monitor/February/ 2.htm (in Ukr.).

Nacyjanalnaja biblijatjeka Belarusi (2010). Kulturnaja spadchyna, menedzhment, marketyng. Rolja w razvicci muzeja. [Cultural heritage, management, marketing. Their role in the development of museum]. Minsk: Author (in Bel.).

Smithuijsen, C. (1998). Demonopolizing Culture. Privatization and Culture: Experiences in the Arts, Heritage and Cultural Industries in Europe. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Taniuk, L., & Butsenko, O. (2014). Kulturna innovatsiia Ukrainy [Cultural innovation of Ukraine]. Holos Ukrainy [Voice of Ukraine]. Retrieved from http://gazeta.dt.ua.kultura_yak_kapital.html (in Ukr.).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонюк О. В Менеджмент культурно-мистецької сфери. Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. 2011. № 2. С. 104–110.

Безгін О. І. Культурна політика та мистецька освіта: моделювання процесів. Київ : Інститут культурології, 2013. 176 с.

Грушина А. І. Аналіз розвитку системи стратегічного управління фінансовими ресурсами організацій сфери культури. Бізнес Інформ. 2017. № 1. С. 302–307.

Грушина А. І. Моделі фінансування закладів культури і мистецтв: міжнародний досвід. Економіка і менеджмент культури. 2015. № 2. С. 85–91.

Драгичевич-Шешич М. Культура: менеджмент, анимация, маркетинг. Новосибирск : Тигра, 2000. 227 с.

Кузьмук О. В. Зарубіжний досвід взаємодії держави з підприємницькими структурами сфери культури. Аналітичні записки Відділу соціокультурних та етнонаціональних досліджень. URL: http://old.niss. gov.ua/Monitor/February/2.htm (дата звернення : 25.01.2018).

Культурная спадчына, менеджмент, маркетынг. Роля ў развіцці музея. Мінськ : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2010. 201 с.

Танюк Л. Культурна інновація України. Голос України. 2004. URL: http:// gazeta.dаt.ua.kultura_yak_kaаpital.html (дата звернення : 25.01.2018).

Фесенко Н. С. Загальні принципи адміністрування сферою культури в країнах – членах ЄС та США. Теорія та практика державного управління. 2015. Вип.1. С. 1–7.

Chartrand H. The Arm’s Length Principle and the Arts: An International Search for Models of Support. New York : American Council for Arts, 1989. 198 p.

Costandace G. Analisis of mechanism financing of cultural sphere. Economy of Moldova. 2014. № 1. P. 102–114.

Fisher R. Introduction to the Position of Independent or Quasi Independent Agencies & Foundations in Cultural Sector in Britain. A Report to the CIRCLE Round Table. London : Britain Publishers, 1994. 58 р.

Khosrowpour M. Practicing E-government: A Global Perspective. Hershey : Idea Group Pub, 2005. 457 p. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-59140-637-2

Smithuijsen C. Demonopolizing Culture. Privatization and Culture: Experiences in the Arts, Heritage and Cultural Industries in Europe. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1998. 84 p.
Copyright (c) 2018 Аліна Ігорівна Грушина

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |