DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7573.1.2018.143395

УПРАВЛІННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИМ ПРОЕКТУВАННЯМ У СЕРЕДОВИЩІ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ

Elena Khlystun, Anastasia Bukatseli

Анотація


Актуальність. Технологія соціокультурного проектування має широкий спектр застосування до кожного сегменту інтернаціоналізації держави, в якій ми проживаємо. Вивченню питань щодо діяльності у сфері розвитку національних меншин та спільнот України приділяється багато уваги з моменту прийняття Україною незалежності. Багатогранність та мультикультурність України дає змогу пропонувати нам нову систему діяльності та розвитку галузі культури й вивести культурну політику держави на новий рівень. Мета і методи. Метою статті є розробка системи управління та організаційного комплексу соціокультурного проектування у внутрішньому середовищі діяльності національних меншин. Методологія дослідження ґрунтується на принципі культурно-історичного й аналітичного підходів, які дозволяють висвітлювaти соціокультурний процес середовища національних меншин України. Використовуються методи: еволюційний, порівняльно-історичний, функціональний. Результати. Основні результати дослідження полягають у виявленні особливостей та специфіки формування системи соціокультурного проектування в середовищі розвитку і діяльності національних меншин України. Висновки та обговорення. Наукова новизна одержаних результатів полягає у виокремленні основних проблем управління в середовищі діяльності національних меншин України та шляхів їх вирішення. Запропонований комплекс заходів щодо управління дозволить здійснити урегулювання і контроль над вільною проектною діяльністю в соціокультурній сфері на державному та регіональному рівнях, урегулювання і налагодження законодавчої та нормативно-правової бази України з питань розвитку й діяльності національних меншин та до покращення умов для їхнього життя.

Ключові слова


соціокультурна діяльність; соціокультурна сфера; національна меншина; етнос; народ; соціокультурне проектування; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Cobo, J. (1987). Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations. New York: United Nation.

Frey, S. (2010). Arts & Economics: Analysis and Cultura Policy. Switzerland: Press.

Huckmann, F. (1990). Narod, natsiya, etnicheskaya gruppa i etnicheskoye menshinstvo: k nekotorym osnovnym kategoriyam etnichsnosti [The people, the nation, the ethnic group and the ethnic minority: to some of the main categories of ethnicity]. (Trans in Germ.). Kyiv: Novyy chas (in Russ.).

Kobilyatsky, L. S. (2002). Upravlinnya proektamy [Project Management]. Kyiv: MAUP (in Ukr.).

Mulino, I. (2008). Economia dell Culturà. Span: Press.

Martynyshyn, Y. M., Khlystun, E. S., Kovalenko, Y. Y., Hrushyna, A. І., & Tadlia, О. M. (2017). Obgruntuvannia paradyhmy menedzhment-osvity u sotsiokulturnij sferi [Substantiation of the paradigm of management education in the socio-cultural sphere] (Y. M. Martynyshyn, Ed.). Bila Tserkva: Vydavets O. V. Pshonkivskyj (in Ukr.).

Pіterska, V. M. (2016) Zastosuvannya proektno-orіentovanogo pіdhodu v upravlіnnі іnnovacіjnoyu dіyalnіstyu [Using of the project-oriented approach in the innovative activity management]. Visnyk NTU «KhPI». Ser.: Stratehichne upravlinnya, upravlinnya portfelyamy, prohramamy ta proektamy [Bulletin of National Technical University "KhPI". Ser.: Strategic management, portfolio, program and project management], 1 (1173), 35-42. DOI: https://doi.org/10.20998/2413-3000.2016.1173.7 (in Ukr.).

Roy, A. (2001). Sovereignty and Decolonization: Reactivation of Indigenous Self-Determination in the United States and in Cana. Victoriа: University of Victoriа.

Shulga, N. A. (1996). Etnicheskaya samoidentifikatsiya lichnosti [Ethnic identity self-identification]. Kyiv: Pretsedent (in Russ.).

Smith, E. (1994). Natsionalna identychnist [National Identity]. Kyiv: Osnovy (in Ukr.).

Tarasyuk, G. M. (2004). Upravlinnya proektamy [Project Management]. Kyiv: Karavela (in Ukr.).

Warzar, I. M. (2009). Problema spivvidnoshennya etnoistorychnoyi natsiyi, politychnoyi natsiyi i politychnoho klasu v istoriyi politychnoyi dumky Yevropy Novoho ta Novitnoho chasiv [The problem of the relation of ethno-historical nation, political nation and political class in the history of political thought of Europe in the New and New Times]. Kyiv: NPU im. M. P. Drahomanova (in Ukr.).

Yevtuk, V. B. (2012). Etnichnist: entsyklopedychnyy dovidnyk [Ethnicity: an encyclopedic guide]. Kyiv: Feniks (in Ukr.).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Варзар І. М. Проблема співвідношення етноісторичної нації, політичної нації і політичного класу в історії політичної думки Європи Нового та Новітнього часів. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. 146 с.

Геккманн Ф. Народ, нация, этническая группа и этническое меньшинство: к некоторым основным категориям этничсности. Пер. с нем. Киев : Новий час, 1990. 245 с.

Євтух В. Б. Етнічність: енциклопедичний довідник. Київ : Фенікс, 2012. 396 с.

Кобиляцький Л. С. Управління проектами. Київ : МАУП, 2002. 200 с.

Обґрунтування парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері. Я. М. Мартинишин, О. С. Хлистун, Є. Я. Коваленко та ін. За ред. Я. М. Мартинишина. Біла Церква : Вид. О. В. Пшонківський, 2017. 509 с.

Пітерська В. М. Застосування проектно-орієнтованого підходу в управлінні інноваційною діяльністю. Вісник НТУ «ХПІ» Сер.: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2016. № 1 (1173). С. 35–42. DOI: https://doi.org/10.20998/2413-3000. 2016.1173.7

Сміт Е. Національна ідентичність. Пер. з англ. Київ : Основи, 1994. 106 с.

Тарасюк Г. М. Управління проектами. Київ : Каравела, 2004. 344 с.

Шульга Н. А. Этническая самоидентификация личности. Киев: Прецедент, 1996. 312 с.

Cobo J. M. Study of the Problem of Discriminаtion аgаinst Indigenous Populаtions. New York : United Nаtions, 1987. 247 p.

Frey  S. Аrts & Economics: Аnаlysis & Culturаl Policy. Switzerlаnd : Press, 2010. 117 р.

Mulino I. Economiа dellа Culturа. Spаin : Press, 2008. 223 р.

Roy А. J. Sovereignty аnd Decolonizаtion: Reаlizing Indigenous Self-Determinаtion аt the United Nаtions аnd in Cаnаdа. Victoriа : University of Victoriа, 2001. 340 p.
Copyright (c) 2018 Олена Сергіївна Хлистун, Aнaстaсія Вaлеріївнa Букацелі

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |