DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7573.1.2018.143396

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Taras Hryhorchuk

Анотація


Актуальність. Початок ХХІ ст. вказує на зростання конкуренції практично у всіх галузях соціально-економічної системи нашої країни, що стосується і ринку послуг вищої освіти. Тому з метою забезпечення належної діяльності та посідання відповідних конкурентних позицій вищим навчальним закладам (ВНЗ) доводиться шукати нові маркетингові підходи та рішення. Мета і методи. Мета статті полягає у виявленні сучасних тенденцій використання маркетингових можливостей та розвитку маркетингу як засобу посідання високих конкурентних позицій ВНЗ. У дослідженні нами використано емпіричний і системний підходи, згідно з якими маркетингові процеси, що застосовують ВНЗ, проаналізовано у взаємозв’язку та розвитку. Також використано методи аналізу та синтезу. Результати. Основні результати дослідження полягають у виявленні передумов і доведенні необхідності застосування ВНЗ маркетингу для забезпечення його успішної діяльності. Акцентовано увагу на використанні інноваційних, нетрадиційних форм маркетингових заходів і на можливостях від вдалого застосування традиційних прийомів маркетингу. Висновки та обговорення. В умовах сучасного ринку ВНЗ необхідно проводити компетентну маркетингову політику. Освітні послуги потрібно диференціювати для вдалого позиціювання. В процесі представлення навчальних продуктів центром уваги завжди має бути їх споживач і ті додаткові цінності, які він отримуватиме під час навчання та після його закінчення В майбутньому, на нашу думку, розглядатимуться питання використання соціальних мереж, зв’язку та інформаційно-комунікаційних технологій для реалізації маркетингових рішень ВНЗ. Наукова новизна результатів у тому, що ми одержали подальший розвиток рішення щодо застосування маркетингових прийомів ВНЗ. Практичне значення у можливостях безпосереднього застосування висунутих нами маркетингових рішень у безпосередній практичній діяльності ВНЗ.

Ключові слова


ринок послуг вищої освіти; конкурентна позиція; маркетингові заходи вищого навчального закладу; маркетингові інновації; нетрадиційні маркетингові прийоми; додаткові цінності навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Batalova, O. S. (2012). Spetsyfika marketingovykh kommunikatsiy na rynkie obrazovatelnykh uslug [The specific of marketing communications at educational services market]. Ekonomicheskaya nauka i praktika [Economic science and practice]. Chita: Molodoy uchenyi, 110-114 (in Russ.).

Dolzhenko, D. S. (2001). Sowremennye metody marketinga obrazovatelnykh uslug: dinamika, perspektivy [Contemporary methods of marketing of educational services: dynamics, prospects]. Zb. nauk. pr. DonDAU “Stratehia marketyngu v upravlinni regionamy ta pidpryiemnytstvom [Collection of scientific works. DonDAU «Strategy of Marketing in Regional and Business Management»]. (Vol. 7). Donetsk: DonDAU, 10-14 (in Russ.).

Golubkov, E. P. (2015). Marketing dla professionalov [Marketing for professionals]. Moscow: Yurayt (in Russ.).

Kotler, Ph. (2004). Ten Deadly Marketing Sins: How to Avoid and Resolve Them. New York: John Wiley & Sons.

Kotler, Ph., & Fox, K. F. A. (1985). Strategic Marketing for Educational Institutions. New Jersey: Prentice-Hall.

Robbins, S. B., Lauver, K., Le, H., Davis, D., & Langley, R. (2004). Do psychosocial and study skill factors predict college outcomes? Psychological Bulletin, 130 (2), 261-288. DOI: https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.2.261

Sychenko, V. V. (2007). Sutnist ta osoblyvosti marketyngu osvitnikh posluh v Ukrayini [The essence and peculiarities of marketing educational services in Ukraine]. Retrieved from http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/ db/2007-2/doc/2/10.pdf (in Ukr.).

Teletova, S. H., & Teletov, O. S. (2011). Pedahohichnyi marketyng u diyalnosti navchalnykh zakladiv [Pedagogical marketing in activities of educational institutions]. Marketyng i Menedzhment innovatsiy [Marketing and management of innovations], 3, 118-124 (in Ukr.).

Zalek, A., & Grzesiuk, А. (2008). Niepubliczne uczelnie wyzsze – fenomen Polskego rynku edukacyijnego. Fakty i stereotypy. Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy rozwoju. Gdynia, 17-26 (in Pol.).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баталова О. С. Специфика маркетинговых коммуникаций на рынке образовательных услуг. Экономическая наука и практика. Чита : Молодой ученый, 2012. С. 110–114.

Голубков Е. П. Маркетинг для профессионалов. Москва : Юрайт, 2015. 474 с.

Долженко Д. С. Современные методы маркетинга образовательных услуг: динамика, перспективы. Зб. наук. пр. ДонДАУ «Стратегія маркетингу в управлінні регіоном та підприємництвом». Донецьк : ДонДАУ, 2001. Вип. 7. С. 10–14.

Сиченко В. В. Сутність та особливості маркетингу освітніх послуг в Україні. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-2/doc/22/10.pdf (дата звернення : 02.01.18).

Тєлєтова С. Г., Тєлєтов О. С. Педагогічний маркетинг у діяльності навчальних закладів. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 3. С. 118–124.

Kotler Ph., Fox K. F. A. Strategic Marketing for Educational Institutions. New Jersey : Prentice-Hall, 1985. 396 p.

Kotler Ph. Ten Deadly Marketing Sins: How to Avoid and Resolve Them. New York : John Wiley & Sons, 2004. 152 p.

Robbins S. B., Lauver K., Le H., Davis D., Langley R. Do psychosocial and study skill factors predict college outcomes? Psychological Bulletin. 2004. № 130 (2). P. 261−288. DOI: https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.2.261

Zalek A., Grzesiuk А. Niepubliczne uczelnie wyzsze – fenomen Polskego rynku edukacyijnego. Fakty i stereotypy. Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i Unii Europejskiej: stan obecny i perspektywy rozwoju. Gdynia, 2008. S. 17–26.
Copyright (c) 2018 Тарас Васильович Григорчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |