DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7573.1.2018.143397

ІННОВАЦІЙНІ МАРКЕТИНГОВІ МЕТОДИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ СФЕРИ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Olena Zavadynska

Анотація


Актуальність. Актуальність обраного дослідження полягає в тому, що специфіка ресторанного бізнесу як галузі сфери послуг передбачає не тільки поліпшення якості життя людей, а й грамотну маркетингову політику і PR-стратегію, можливість управління лояльністю гостей. Мета і методи. Мета дослідження – проаналізувати сучасну ситуацію використання інноваційних маркетингових методик для підвищення лояльності споживачів закладів ресторанного господарства в Україні і за кордоном. Методи дослідження – теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в галузі аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України. Результати. Основні результати дослідження полягають у виявленні необхідності використання інноваційних маркетингових методик для підвищення лояльності споживачів послуг закладів ресторанного господарства. Висновки та обговорення. У статті зазначено, що одним з інструментів у боротьбі за лояльність споживачів є подальше впровадження маркетингових інновацій. Виявлено, що для їх ефективного впровадження необхідна розробка стратегії з управління та стимулювання лояльності гостей. Наукова новизна полягає в розробленні напрямів удосконалення процесів підвищення лояльності споживачів послуг сфери ресторанного бізнесу. Практичне значення одержаних результатів виявляється в можливості застосування традиційного і нестандартного маркетингу, запропонованих шляхів комунікації з клієнтами в роботі закладів ресторанного господарства, що дозволить їм ефективно реалізовувати послуги та бути конкурентоздатними у жорстких ринкових умовах господарювання.

Ключові слова


ресторанний бізнес; заклад ресторанного господарства; інноваційні технології; управління; маркетинг; лояльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Akulych, I. A. (2001). Marketyng [Marketing]. Minsk: Vyscha shkola (in Russ.).

Arkhipov, V. V., & Rusavska, V. A. (2009). Organizastiy obslugovivaniy v zakladah restorannogo gospodarstva [Organization of services in restaurants]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury (in Ukr.).

Belousova, S. N., & Belousov, A. G. (2001). Marketyng. [Marketing]. Rostov-na-Donu: Phoenix (in Russ.).

Hrosul, V. A., Zubkov, S. O., & Ivanova, T. P. (2018). Metodychnyj instrumentarij otsiniuvannia rivnia innovatsijnoi aktyvnosti pidpryiemstv restorannoho hospodarstva [Methodical tool for assessing the level of innovation activity of restaurant enterprises]. Marketynh i menedzhment innovatsij [Marketing and innovation management], 1, 284-294. DOI: 10.21272/mmi.2018.1-21 (in Ukr.).

Ponomarova, N. M., & Ponomarov, A. M. (2017). Novitni pidkhody do suchasnykh marketynhovykh komunikatsij [New approaches in modern marketing communications]. Retrieved from http://gisap.eu/ru/node/534 (in Ukr.).

Poplavskyi, M. M. (2011). Gotelno-restoranniy servis [Hotel and restaurant service]. Kyiv: Makros (in Ukr.).

Rusalova, A. M. (2017). Suchasni marketynhovi komunikatsii v upravlinni pidpryiemstvamy restorannoho biznesu [Modern marketing communications in the management of restaurant business]. Retrieved from http://irbis nbuv.gov.ua/cgibin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/inek_2015_4_36.pdf (in Ukr.).

Terenzio, O. (2016). 12 tips for creating restaurant marketing emails that work. Retrieved from http://openforbusiness.opentable.com/tips/12-tips-forcreating-restaurant-marketing-emails-that-work/.

Van, P. D. (2017). How Brands Addict Us. Retrieved from https://www.psy chologytoday.com/blog/unconsciousbranding/201709/how-brandsaddictus (in Eng.).

Walter, E. (2014). Top 25 restaurants on social media. Retrieved from https:// www.forbes.com/sites/ekaterinawalter/2014/11/24/top-25-restaurantson-social-media/#5de6d57111c1 (in Eng.).

Zavadynska, O. U. (2016). Zastosuvannia innovatsijnykh protsesiv u hospodarskij diialnosti zakladiv restorannoho hospodarstva [Applying of innovative processes in the economic activity of restaurants]. Materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Turystychnyj ta hotelno-restorannyj biznes v Ukraini: problemy rozvytku ta rehuliuvannia» [Materials of the VII International Scientific and Practical Conference «Tourism, hotel and restaurant business in Ukraine: problems of development and regulation»]. Cherkasy, 38-41 (in Ukr.).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Акулич И. А. Маркетинг. Минск : Высшая школа, 2000. 158 с.

Архіпов В. В., Русавська В. А. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 342 с.

Белоусова С. Н., Белоусов А. Г. Маркетинг. Ростов на Дону : Феникс, 2001. 204 с.

Гросул В. А., Зубков С. О., Іванова Т. П. Методичний інструментарій оцінювання рівня інноваційної активності підприємств ресторанного господарства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 284–294. DOI: 10.21272/mmi.2018.1-21

Завадинська О. Ю. Застосування інноваційних процесів у господарській діяльності закладів ресторанного господарства. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельноресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання». Черкаси, 2016. С. 38 –41.

Пономарьова Н. М., Пономарьов А. М. Новітні підходи до сучасних маркетингових комунікацій. URL: http://gisap.eu/ru/node/534 (дата звернення : 10.02.2018).

Поплавський М. М. Готельно-ресторанний сервіс. Київ : Макрос, 2011. 240 с.

Русалова А. М. Сучасні маркетингові комунікації в управлінні підприємствами ресторанного бізнесу. URL: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/inek_2015_4_36.pdf  (дата звернення : 12.01.2018).

Terenzio O. 12 tips for creating restaurant marketing emails that work. 2016. URL: http://openforbusiness.opentable.com/tips/12-tips-for-creatingres taurant-marketing-emails-that-work/ (дата звернення : 22.01.2018).

Van Praet D. How Brands Addict Us. URL: https://www.psychologytoday. com/blog/unconsciousbranding/201709/how-brands-addict-us (дата звернення : 25.01.2018).

Walter E. Top 25 restaurants on social media. URL: https://www.forbes.com /sites/ekaterinawalter/2014/11/24/top-25-restaurants-on-social-media/ #5de6d57111c1 (дата звернення : 27.01.2018).
Copyright (c) 2018 Олена Юріївна Завадинська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |