DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7573.2.2018.149297

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ: ВІД БЮРОКРАТІЇ ДО АДХОКРАТІЇ

Yelena Kovalenko

Анотація


Актуальність. Людство у третьому тисячолітті зіткнулося з глобальними змінами. Суперечливість, масштабність і складність цих змін, напруженість й нестабільність світового розвитку формують середовище, з яким старі організаційні структури вже не справляються, а популяризовані теорією нові структури ще не знайшли застосування на практиці. Як наслідок, відбувається гальмування процесів управління та стримування подальшого розвитку суспільства. Мета і методи. Мета статті – аналіз еволюції теорії менеджменту від бюрократії до адхократії в контексті розвитку цивілізації та обґрунтування оптимального типу організаційної структури життєдіяльності постіндустріального суспільства. Методологічною основою дослідження є діалектичний принцип пізнання, системний, еволюційний підходи до вивчення суспільних явищ і процесів та фундаментальні положення теорії менеджменту. Результати. Розкрито сутність понять бюрократичного й адхократичного управління. Досліджено еволюцію теорії менеджменту від бюрократії до адхократії в контексті розвитку цивілізації. Виявлено багатогранність феноменів бюрократії й адхократії та їх вплив на життєдіяльність суспільства. Доведено хибність теоретичних положень щодо можливості повної заміни бюрократії чистою адхократією. Обґрунтовано доцільність конгломератного типу організації. Висновки та обговорення. У ХХІ ст. не відбулося очікуваного краху бюрократії, а навпаки, спостерігається її посилення на основі комп’ютерних технологій. Організація майбутнього – це структура конгломератного типу, що включає як основу збереження цілісності «легкий» ієрархічний каркас та набір децентралізованих ринкових й адхократичних робочих груп, занурених у зовнішнє середовище. Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні теоретичних положень щодо бюрократичних і адхократичних структур та у визначенні їх оптимального поєднання в побудові організацій постіндустріального суспільства, а практичне значення – у можливості використання цих ідей для проектування адаптивних організаційних структур в умовах глобалізації світу.

Ключові слова


теорія менеджменту; організація; організаційна структура; еволюція; бюрократія; адхократія; суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Batrymenko, O. V. (2009). Tendentsii rozvytku biurokratii v umovakh suchasnoho suspil'no-politychnoho zhyttia [Trends in the development of bureaucracy in modern political life]. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Filolohiia. Politolohiia [Herald of Kyiv national University named after Taras Shevchenko. Philology. Political], 91/93, 188-191 (in Ukr.).

Bennis, W. (1966). Changing Organizations. New York: McGraw-Hill.

Bliumkin, V. A. (1987). Biurokratizm: sotsial'no-nravstvennye aspekty [Bureaucracy: a socio-ethical aspects]. Moscow: Znanie (in Russ.).

Bodnaruk, V. D. (2016). Biurokratyzm iak fenomen ratsional'noi biurokratii [The phenomenon of Bureaucracy as a rational bureaucracy]. Aspekty publichnoho upravlinnia [Aspects of public administration], 3 (29), 29-37 (in Ukr.).

Cameron, K., & Quinn, P. (2001). Diagnostika i izmenenie organizatsionnoi kul'tury [Diagnosing and Changing Organizational Culture]. (Trans. in Eng.). St. Petersburg: Piter (in Russ.).

Downs, A. (1967). Inside Bureaucracy. Boston: Little, Brown, Inc.

Drucker, P. (2007). Upravlenie v obshchestve budushchego [Managing in the Next Society]. (Trans. in Eng.). Moscow: Vil'iams (in Russ.).

Gaidenko, P. P., & Davydov, I. N. (1991). Istoriia i ratsional'nost'. Sotsiologiia M. Webera i veberovskii renessans [History and rationality. Sociology of M. Weber and Weber's Renaissance]. Moscow: Politizdat (in Russ.).

Gouldner, A. (1964). Patterns of Industrial Bureaucracy. Glencoe: The Free Press.

Grafskii, V. G. (1981). Gosudarstvo i tekhnokratiia [State and technocracy]. Moscow: Progress (in Russ.).

Grozier, M. (1963). Le Phenomene bureaucratique [The Phenomenon of Bureaucracy]. Paris: Ed. du Seuil (in Fr.).

Grozier, M. (2002). Aktory i sistemy [Actors and Systems]. (Trans. in Fr.). St. Petersburg: Piter (in Russ.).

Grozier, M. (2005). Bespokoistvo ob Amerike [Anxiety about America]. (Trans. in Fr.). Moscow: Piter (in Russ.).

Hegel, G. W. F. (1990). Filosofiia prava [Philosophy of law]. (Trans. in Germ.). Moscow: Mysl' (in Russ.).

Khasbulatov, R. I. (1989). «Biurokratiia tozhe nash vrag...». Sotsializm i biurokratiia ["Bureaucracy is our enemy...". Socialism and bureaucracy]. Moscow: Politizdat (in Russ.).

Khasbulatov, R. I. (1991). Biurokraticheskoe gosudarstvo [Bureaucratic state]. Moscow: Megapolis (in Russ.).

Khudokormov, A. G. (1988). Ekonomicheskie korni biurokratizma [Economic roots of bureaucracy]. Moscow: Ekonomika (in Russ.).

Kovalenko, Y. Y. (2017). Kul'tura menedzhmentu Starodavn'oho svitu ta Seredn'ovichchia [Management Culture of the Ancient world and the Middle Ages]. Bila Tserkva: Vydavets O. V. Pshonkivskyj (in Ukr.).

Makarenko, V. P. (1985). Teoriia biurokratii M. Webera i burzhuaznye kontseptsii organizatsii i upravleniia [Theory of bureaucracy of M. Weber and bourgeois concepts of organization and management]. Voprosy filosofii [The problems of philosophy], 3, 14-21 (in Russ.).

Martynyshyn, Y. M., & Kovalenko, Y. Y. (2018a). Formuvannia suchasnoi systemy upravlinnia zhyttiediial'nistiu suspil'stva [Formation of the modern system management of life society]. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu kul'tury i mystetstv. Seriia: Menedzhment sotsiokul'turnoi diial'nosti [Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Management of social and cultural activity], 1, 7-24 (in Ukr.).

Martynyshyn, Y. M. (2018b). Mystetstvo upravlinnia j osvitni tekhnolohii pidhotovky menedzheriv sotsiokul'turnoi diial'nosti [Art of management and educational technologies of preparation of managers of of social and cultural activity]. Bila Tserkva: Vydavets O. V. Pshonkivskyj (in Ukr.).

Marx, K. (1974). K kritike gegelevskoi filosofii prava [Critique of Hegel philosophy of law]. K. Marx, F. Engels. Sochineniia [K. Marx, F. Engels. Composition] (Vol. 1). Moscow: Politizdat (in Russ.).

Maslovskii, M. V. (1997). Teoriia biurokratii Maksa Webera i sovremennaia sotsiologiia [Theory of bureaucracy Max Weber and modern sociology]. Nizhnii Novgorod: NGU (in Russ.).

Merton, R. (2006). Biurokraticheskaia struktura i lichnost' [Bureaucratic structure and personality]. Sotsial'naia teoriia i sotsial'naia struktura [Social Theory and Social Structure]. (Trans. in Eng.). Moscow: AST, 323-337 (in Russ.).

Mintzberg, H. (2004). Struktura v kulake [Structure in Fives].(Trans. in Eng.). St. Petersburg: Piter (in Russ.).

Obolonskii, A. V. (1996). Biurokratiia i gosudarstvo [Bureaucracy and the state]. Moscow: Institut gosudarstva i prava RAN (in Russ.).

Obolonskii, A. V. (2011). Krizis biurokraticheskogo gosudarstva [Crisis of the bureaucratic state]. Moscow: Liberal'naia missiia (in Russ.).

Ozhiganov, E. N. (1986). Politicheskaia teoriia Maksa Vebera [The political theory of max Weber]. Riga: Zinate (in Russ.).

Paietko, T., & Fedosov, V. (2016). Ukrains'ka biurokratiia: kontseptual'ni zasady i osoblyvosti funktsionuvannia [Ukrainian bureaucracy: conceptual foundations and specific features of functioning]. Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy [The securities market of Ukraine], 9-10, 3-16 (in Ukr.).

Popov, S. I. (1989). Politika, ekonomika, moral' [Politics, economics, morality]. Moscow: Mysl' (in Russ.).

Rudyns'kyj, F. M. (1994). Biurokratyzm i problemy joho vykorinennia [Bureaucracy and the problem of its eradication]. Suchasna derzhava i pravo [Modern state and law], 5, 35-40 (in Ukr.).

Toffler, A. (2002). Shok budushchego [Future Shock]. (Trans. in Eng.). Moscow: AST (in Russ.).

Toffler, A. (2010). Tret'ia volna [The Third Wave]. (Trans. in Eng.). Moscow: AST (in Russ.).

Tsapko, O. (2012). Naukovi teorii pro mistse biurokratii v suchasnomu suspil'stvi [Scientific theories about the place of bureaucracy in modern society]. Filosofs'ki ta metodolohichni problemy prava [Philosophical and methodological problems of law], 2, 20-24 (in Ukr.).

Tulenkov, M. V. (2011). Kontseptualizatsiia dysfunktsij suchasnoi biurokratii [Conceptualization of the dysfunctions of modern bureaucracy]. Rynok pratsi ta zajniatist' naselennia [Labour market and employment], 3, 51-53 (in Ukr.).

Turgot, A. (2010). Pokhval'noe slovo Vensanu de Gurne [Eulogy to Vincent de Gournay railway station]. Izbrannye ekonomicheskie proizvedeniia [Selected economic work]. (Trans. in Fr.). Moscow: Direkt-Media, 169-187 (in Russ.).

Weber, M. (2010). Khoziaistvo i obshchestvo [Economy and society]. (Trans. in Germ.). Moscow: Vysshaia shkola ekonomiki (in Russ.).

Yakovenko, H. B. (2008). Funktsii suchasnoi derzhavnoi biurokratii [The functions of a modern state bureaucracy]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia [Theory and practice of public administration], 3 (22), 51-58 (in Ukr.).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Батрименко О. В. Тенденції розвитку бюрократії в умовах сучасного суспільно-політичного життя. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Філологія. Політологія. 2009. № 91/93. С. 188–191.

Блюмкин В. А. Бюрократизм: социально-нравственные аспекты. Москва : Знание, 1987. 164 с.

Боднарук В. Д. Бюрократизм як феномен раціональної бюрократії. Аспекти публічного управління. 2016. № 3 (29). С. 29–37.

Вебер М. Хозяйство и общество. Пер. с нем. Москва : Высшая школа экономики, 2010. 456 с.

Гайденко П. П., Давыдов Ю. Н. История и рациональность. Социология М. Вебера и веберовский ренессанс. Москва : Политиздат, 1991. 367 с.

Гегель Г. В. Ф. Философия права. Пер. с нем. Москва : Мысль, 1990. 524 с.

Графский В. Г. Государство и технократия. Москва : Прогресс, 1981. 276 с.

Друкер П. Управление в обществе будущего. Пер. с англ. Москва : Вильямс, 2007. 320 с.

Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. Пер. с англ. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 320 с.

Коваленко Є. Я. Культура менеджменту Стародавнього світу та Середньовіччя. Біла Церква : Вид. Пшонківський О. В., 2017. 230 с.

Крозье М. Актеры и системы. Пер. с фр. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 308 с.

Крозье М. Беспокойство об Америке. Пер. с фр. Москва : АСТ, 2005. 276 с.

Макаренко В. П. Теория бюрократии М. Вебера и буржуазные концепции организации и управления. Вопросы философии. 1985. № 3. С. 14–21.

Маркс К. К критике гегелевской философии права. К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения: в 50 т. Москва: Политиздат, 1974. Т. 1. С. 219–368.

Мартинишин Я. М., Коваленко Є. Я. Формування сучасної системи управління життєдіяльністю суспільства. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності. 2018. Вип. 1. С. 7–24.

Мартинишин Я. М. Мистецтво управління й освітні технології підготовки менеджерів соціокультурної діяльності. Біла Церква : Вид. Пшонківський О. В., 2018. 374 с.

Масловский М. В. Теория бюрократии Макса Вебера и современная социология. Нижний Новгород : НГУ, 1997. 187 с.

Мертон Р. Бюрократическая структура и личность. Социальная теория и социальная структура. Пер. с англ. Москва : АСТ, 2006. С. 323–337.

Минцберг Г. Структура в кулаке. Пер. с англ. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 512 с.

Оболонский А. В. Бюрократия и государство. Москва : Институт государства и права РАН, 1996. 170 с.

Оболонский А. В. Кризис бюрократического государства. Москва : Либеральная миссия, 2011. 448 с.

Ожиганов Э. Н. Политическая теория Макса Вебера. Рига : Зинате, 1986. 288 с.

Паєтко Т., Федосов В. Українська бюрократія: концептуальні засади і особливості функціонування. Ринок цінних паперів України. 2016. № 9–10. С. 3–16.

Попов С. И. Политика, экономика, мораль. Москва : Мысль, 1989. 308 с.

Рудинський Ф. М. Бюрократизм і проблеми його викорінення. Сучасна держава і право. 1994. № 5. С. 35–40.

Тоффлер Э. Третья волна. Пер. с англ. Москва : ACT, 2010. 784 с.

Тоффлер Э. Шок будущего. Пер. с англ. Москва : ACT, 2002. 557 с.

Туленков М. В. Концептуалізація дисфункцій сучасної бюрократії. Ринок праці та зайнятість населення. 2011. № 3. С. 51–53.

Тюрго А. Похвальное слово Венсану де Гурнэ. Избранные экономические произведения. Пер. с фр. Москва : Директ-Медиа, 2010. С. 169–187.

Хасбулатов Р. И. «Бюрократия тоже наш враг...». Социализм и бюрократия. Москва : Политиздат, 1989. 334 с.

Хасбулатов Р. И. Бюрократическое государство. Москва : Мегаполис, 1991. 255 с.

Худокормов А. Г. Экономические корни бюрократизма. Москва : Экономика, 1988. 96 с.

Цапко О. Наукові теорії про місце бюрократії в сучасному суспільстві. Філософські та методологічні проблеми права. 2012. № 2. С. 20–24.

Яковенко Г. Б. Функції сучасної державної бюрократії. Теорія та практика державного управління. 2008. № 3 (22). С. 51–58.

Bennis W. Changing Organizations. New York : McGraw-Hill, 1966. 268 р.

Downs A. Inside Bureaucracy. Boston : Little, Brown, Inc., 1967. 292 р.

Gouldner A. Patterns of Industrial Bureaucracy. Glencoe : The Free Press, 1954. 282 p.

Grozier M. Le Phenomene bureaucratique. Paris : Ed. du Seuil, 1963. 234 р.
Copyright (c) 2018 Єлена Ярославівна Коваленко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |