DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7573.2.2018.149468

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОГРАМ МЕНЕДЖЕРІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

Taras Hryhorchuk

Анотація


Актуальність. Ринок праці ставить серйозні вимоги до менеджерів соціокультурної сфери. Рівень їхньої компетентності, особистісні якості – чинники, які нерідко є визначальними в досягненні професійного успіху, а значить – повинні глибоко вивчатися. Мета і методи. Мета статті полягає у виявленні сучасних тенденцій формування професіограм менеджерів як системи вимог до компетенцій фахівця і до його особистісних якостей з урахуванням специфіки діяльності у соціокультурній сфері. Нами використано емпіричний і системний підходи, методи аналізу та синтезу, згідно з якими розробку професіограм проаналізовано у взаємозв’язку їх основних елементів і виокремленні специфічних чинників, що використовуються в соціокультурній сфері. Результати. Основні результати дослідження полягають у виявленні передумов і доведенні необхідності застосування професіограм у процесі підготовки фахівців вишів для забезпечення їхньої максимальної адаптивності до професійної діяльності та зростання професійного капіталу. Висновки та обговорення. Сучасний ринок робочої сили демонструє значимість високої вартості професійного капіталу фахівця. Досягнути цього можна і завдяки правильно сформованій професіограмі фахівця, де мають чітко враховуватися визначальні професійні й особистісні якості. Надалі розглядатимуться питання використання програмних засобів аналізу можливостей професійної реалізації фахівця. Наукова новизна результатів у тому, що вперше висунуто структуру професіограми менеджера соціокультурної сфери; одержали подальший розвиток рішення щодо застосування професіограм у кадровій роботі та у вишах. Практичне значення полягає в можливостях застосування наших пропозицій у діяльності суб’єктів соціокультурної діяльності та вишах.

Ключові слова


професіограма; класифікаційна карта; професійні якості; особистісні якості; домінуючий інтерес; міжособистісна взаємодія

Повний текст:

PDF

Посилання


Iacob, G. A. (2010). Factors that determine job performance. Studies and Scientific Researches Economic Edition. 15. Retrieved from ftp://ftp. repec.org/opt/ReDIF/RePEc/bac/pdf/2010/20101558.pdf.

Ivanova, E. M. (1989). Analiticheskaya professiogramma kak sredstvo obespecheniya professional'noy diagnostiki kadrov [Analytic professiogram as a means of providing professional staff diagnostics]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriia 14 Psikhologiya. [Herald of Moscow University. Series 14. Psychology], 3, 13-19 (in Russ).

Klepikova, A. V. (2012). Kommunikativnaya professiogramma menedzhera [Communicative professionogram of manager]. Kul'tura narodov Prichernomor'ya [Culture of the peoples of the Black Sea region], 232, 242-244 (in Russ).

Makulova, A. T. (2015). Theory and Practice of Competency-Based Approach in Education. International Education Studies, 8. Retrieved from http:// dx.doi.org/10.5539/ies.v8n8p183.

Markova, A. K. (1996). Psikhologiya professionalizma [Psychology of Professionalism]. Moscow: Mezhdunarodnyy gumanitarnyy fond «Znaniye» (in Russ).

Povarenkov, Yu. P. (2007). Sistemogeneticheskaya kontseptsiya professional'nogo stanovleniya cheloveka [Systemogenetic concept of professional formation of a person]. Psikhologicheskiye osnovy professional'noy deyatel'nosti [Psychological foundations of professional activity]. Moscow: Logos, 334-335 (in Russ).

Ryzhykov, V. S. (2004). Profesiohrama suchasnoho yurysta na prykladi frahmentu «Ekonomichna kultura yurysta» [The professional lawyer of a modern lawyer on the example of the fragment "Economic culture of a lawyer"]. Viyskova osvita [Military education], 2 (14), 60-67 (in Ukr.).

Shkvyr, O. L. (2008). Profesiohrama menedzhera osvity [Profesiogram of the education manager]. Pedahohichnyy dyskurs [Pedagogical discourse], 3, 204-208 (in Ukr.).

Vitvyts’ka, S. S. (2010). Profesiohrama iak model’ mahistra osvity [Profesiogram as a model of the Master of Education]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, iformatsiyni tekhnolohii [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies], 8, 211-224 (in Ukr.).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вітвицька С. С. Професіограма як модель магістра освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2010. № 8. С. 211–224.

Иванова Е. М. Аналитическая профессиограмма как средство обеспечения профессиональной диагностики кадров. Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 1989. № 3. С. 13–19.

Клепикова А. В. Коммуникативная профессиограмма менеджера. Культура народов Причерноморья. 2012. № 232. С. 242–244.

Маркова А. К. Психология профессионализма. Москва : Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. 187 с.

Поваренков Ю. П. Системогенетическая концепция профессионального становления человека. Психологические основы профессиональной деятельности. Москва : Логос, 2007. С. 334–335.

Рижиков В. С. Професіограма сучасного юриста на прикладі фрагмента «Економічна культура юриста». Військова освіта. 2004. № 2 (14). С. 60–67.

Шквир О. Л. Професіограма менеджера освіти. Педагогічний дискурс. 2008. Вип. 3. С. 204–208.

Iacob G. A. Factors that determine job performance. Studies and Scientific Researches Economic Edition. 2010. Vol. 15. URL: ftp://ftp.repec. org/opt/ReDIF/RePEc/bac/pdf/2010/20101558.pdf (дата звернення : 26.07.2018).

Makulova A. T. Theory and Practice of Competency-Based Approach in Education. International Education Studies. Vol. 8. 2015. URL: http:// dx.doi.org/10.5539/ies.v8n8p183 (дата звернення : 21.07.2018).
Copyright (c) 2018 Тарас Васильович Григорчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |