DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7573.2.2018.149470

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ

Alina Hrushyna

Анотація


Актуальність. Сьогодні вся інфраструктура галузі культури та мистецтва залежна від органів влади й перебуває у перманентному стані очікування щодо подальших структурних зрушень. Така система управління базується лише на пошуках можливості, уникаючи при цьому організації імпульсу знизу, своєрідного тиску на владні органи, з метою формування аргументованих і дійових пропозицій, що обумовлює актуальність дослідження. Мета і методи. Мета статті – дослідження процесів трансформації системи стратегічного управління в галузі культури впродовж становлення незалежності України. У дослідженні використано емпіричний і системний підходи, згідно з якими процеси управління у галузі культури, що застосовуються нині, проаналізовано у взаємозв’язку та розвитку. Також використано методи аналізу та синтезу. Результати. У ході аналізу еволюції, зокрема головних чинників розвитку, системи стратегічного управління в галузі культури було виокремлено ключові періоди, яким характерні ті чи інші фактори розвитку й гальмування. Відмічено наявність трансформаційних процесів упродовж становлення незалежності України до сьогодні. Висновки та обговорення. Наукова новизна одержаних результатів полягає у виокремленні та систематизації характерних факторів розвитку й гальмування створення системи стратегічного управління в галузі культури. Виділено чотири класифікаційні групи регіонів, що дає змогу ухвалювати рішення про доцільність подальших інвестицій у розвиток культури. Використання запропонованих підходів та практичних рекомендацій дозволить підвищити ефективність стратегічного управління в галузі культури.

Ключові слова


стратегічне управління; соціокультурна діяльність; менеджмент; галузь культури

Повний текст:

PDF

Посилання


Antoniuk, O. V. (2016). Menedzhment kulturno-mystetskoi sfery [Management of cultural and artistic sphere]. Chasopys Natsionalnoyi muzychnoyi akademiyi Ukrayiny im. P. I. Chaykovskoho [The journal of the National Music Academy of Ukraine named after. P. I. Tchaikovsky], 11, 104-110 (in Ukr.).

Costandace, G. (2014). Analisis of mechanism financing of cultural sphere. Economy of Moldova, 1, 102-114.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [The state statistics service of Ukraine]. (2017). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukr.).

Fisher, R. (1994). Introduction to the Position of Independent or Quasi Independent Agencies & Foundations in Cultural Sector in Britain. A Report to the CIRCLE Round Table. London: Britain Publishers, 21-58.

Hrushyna, A. I. (2017). Analiz rozvytku systemy stratehichnoho upravlinnia finansovymy resursamy orhanizatsij sfery kul'tury [Analysis of the development of the system of strategic management of financial resources of organizations of the cultural sphere]. Biznes Inform [Business Inform], 1, 302-307 (in Ukr.).

Hrushyna, A. I. (2018). Osoblyvosti orhanizatsiyi systemy menedzhmentu sfery kultury ta mystetstv [Features of organization of the system of management of the sphere of culture and arts]. Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv. Seriya: Menedzhment sotsiokulturnoyi diyalnosti [Bulletin of the Kiev National University of Culture and Arts. Series in Management of Socio-Cultural Activities], 1, 53-63 (in Ukr.).

Pin'kovs'ka, H. (2014). Otsinka suchasnoho stanu rozvytku kul'turnoho seredovyscha rehioniv Ukrainy [Estimation of the current state of development of the cultural environment of the regions of Ukraine]. Efektyvna ekonomika [Effective economy], 10, Retrieved from http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=3424 (in Ukr.).

Samchenko, V. V. (Ed.). (1993). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 1991 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 1991]. Kyiv: Tekhnika (in Ukr.).

Skrypchuk, H. V. (2012). Ohliad stanu kulturno-mystetskoi sfery Ukrainy na chas stanovlennia derzhavnoi nezalezhnosti (1991) [Review of the state of cultural sphere in Ukraine during the for-mation of the state independence (1991)]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury [Bulletin of the Kharkiv State Academy of Culture],36, 12-21 (in Ukr.).

Skrypchuk, H. V. (2014). Derzhavne reformuvannia kulturnoi sfery Ukrainy v umovakh ekonomichnoi ta sotsialnoi kryzy 1991-2001 rr. [Government reform of the cultural sector of Ukraine in terms of economic and social crisis 1991-2001]. Avtoreferat kandydats'koi dysertatsii [Abstract of the candidate's dissertation]. Kharkiv: KhNU (in Ukr.).

Stihlits, Dzh. E. (1998). Ekonomika derzhavnoho sektora [Public sector economics]. (Trans. in Eng.). Kyiv: Osnovy (in Ukr.).

Vizand, A. (2015). Suchasni tendentsii kul'turnoi polityky v Yevropi [Contemporary trends in cultural policy in Europe]. Suchasni tendentsii kul'turnoi polityky v Yevropi : seminar [Modern Trends in Cultural Policy in Europe : workshop]. Kyiv. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=TbZCzweK_fY (in Ukr.).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонюк О. В. Менеджмент культурно-мистецької сфери. Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. 2011. № 2. С. 104–110.

Візанд А. Сучасні тенденції культурної політики в Європі. Сучасні тенденції культурної політики в Європі : семінар. Київ. 2015. URL: https:// www.youtube.com/watch?v=TbZCzweK_fY (дата звернення : 17.08.2018).

Грушина А. І. Аналіз розвитку системи стратегічного управління фінансовими ресурсами організацій сфери культури. Бізнес Інформ. 2017. № 1. С. 302–307.

Грушина А. І. Особливості організації системи менеджменту сфери культури та мистецтв. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності. 2018. № 1. С. 53–63.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення : 17.05.2018)

Піньковська Г. Оцінка сучасного стану розвитку культурного середовища регіонів України. Ефективна економіка. 2014. № 10. URL: http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3424 (дата звернення : 03.05.2018).

Скрипчук Г. В. Державне реформування культурної сфери України в умовах економічної та соціальної кризи 1991–2001 рр. : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01. Харків, 2011. 20 с.

Скрипчук Г. В. Огляд стану культурно-мистецької сфери України на час становлення державної незалежності (1991 р.). Вісник Харківської державної академії культури. 2012. Вип. 36. С. 12–21.

Статистичний щорічник України за 1991 рік. Державний комітет статистики України. За ред. В. В. Самченко. Київ : Техніка, 1992. 468 с.

Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора. Пер. з англ. Київ : Основи, 1998. 114 с.

Costandace G. Analisis of mechanism financing of cultural sphere. Economy of Moldova. 2014. № 1. P. 102–114.

Fisher R. Introduction to the Position of Independent or Quasi Independent Agencies & Foundations in Cultural Sector in Britain. A Report to the CIRCLE Round Table. London : Britain Publishers, 1994. Р. 21–58.
Copyright (c) 2018 Аліна Ігорівна Грушина

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |